Bezpečnost potravin

Stanovení melaminu v mléce

Vydáno: 26. 6. 2012
Autor: Markéta Houdková

Vědci objevili metodu ke stanovení melaminu v mléce, která je založená na principu fluorescence.

Melamin, jehož chemický název je 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin, se široce využívá jako průmyslová sloučenina k výrobě polymerů pryskyřice, které se dále přidávají do laminátů, lepidel a plastů. Není však dovolené přidávat melamin do krmiv a potravinářských přídatných látek. Nicméně, díky jeho vysoké hladině dusíku (66% celkové hmoty), bývá ilegálně přidáván do krmiv nebo do potravin, ve kterých je tak uměle narušen obsah dusíkatých látek. Bez identifikace zdrojů dusíku však tradiční Kjeldahlova metoda, stanovující celkový obsah dusíkatých látek, nedokáže rozlišit melamin od ostatních dusíkatých molekul. Tak mohou neetičtí výrobci používat melamin při falšování stravy bohaté na bílkoviny (např. mléko, kojenecká výživa), neboť v produktech zvýší hladinu dusíku a zároveň sníží náklady spojené s jejich výrobou. Při orálním podání má melamin nízkou toxicitu, ale v kombinaci s kyanurovou kyselinou (bílá pevná látka bez zápachu, používaná jako součást bělidel, dezinfekčních prostředků a herbicidů) vede k tvorbě nerozpustných krystalů v ledvinách. Dlouhodobé podávání vysokých koncentrací melaminu může vyvolat selhání ledvin až smrt a to především u kojenců a dětí. Maximální výše příjmu melaminu je oficiálně stanovena např. v Číne, USA a EU 2,5 ppm ve stravě pro dospělé a 1 ppm ve výživě pro kojence.

Stanovení melaminu v potravinách je předmětem mnoha výzkumů a je zakládáno na těchto běžně používaných metodách: vysokoúčinná kapalinová chromatografii (HPLC), LC-hmotnostní spektrometrie (MS), plynová chromatografie (GC), ELISA test fungující na principu imunoenzymatické reakce a kapilární elektroforéza. Ačkoliv výše zmíněné metody jsou obecně velmi citlivé a přesné, nejsou vhodné pro rutinní analýzy kvůli drahému zařízení, komplikovaným a časově náročným postupům při získání vzorků a kvůli specifickým dovednostem nezbytným pro provoz.

V nedávné době byly popsány nové metody stanovující melamin v mléce na základě fluorescence. Jedna z nich využívá ve vodě rozpustné, různě velké kvantové tečky telluridu kademnatého pokryté thioglykolovou kyselinou (TGA-CdTe QDs). Bylo totiž zjištěno, že melamin může potlačovat fluorescenční záření TGA-CdTe QDs ve vodném roztoku. V optimálních podmínkách je intenzita fluorescence lineárně závislá na koncentraci melaminu. Tento způsob měření je úspěšný ke stanovení melaminu v mléce s limitem 0,04 mg melaminu/l. Zjevné přednosti této metody jsou jednoduchost, rychlost, nízká cena a vysoká citlivost, o jejím využití se však ještě stále diskutuje.

Rapid determination of melamine in milk using water-soluble CdTe quantum dots as fluorescence probes
Food Additives and Contaminants, 2012, 29, č. 3, s. 333-344
Objednávka kopie článku

Související informace:
A-Z slovník: Melamin
Potravinářské skandály z posledních let v mlékárenském sektoru
Codex Alimentarius řeší limity pro melamin, arzén a olovo
Změna nařízení EU o plastech v kontaktu s potravinami