Bezpečnost potravin

EFSA, ECDC, EURL: Společné hodnocení současného výskytu ptačí chřipky

Vydáno: 14. 3. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a referenční laboratoř EU (EURL) vypracovaly společnou zprávu k nejnovějším datům výskytu ptačí chřipky a doporučení pro EU.

Situace týkající se ptačí chřipky v Evropě i ve světě se nadále vyvíjí a objevují se zprávy o nových ohniscích u ptáků a i příležitostných infekcích u savců. V zemích mimo EU byly hlášeny sporadické případy nákaz lidí, ale pro veřejnost v EU zůstává riziko nízké.

Viry vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) jsou příčinou nárůstu případů infekcí u volně žijících ptáků v EU, zejména u racků; a následně jsou příčinou i příležitostných infekcí u savců. Počet ohnisek u drůbeže v období od prosince 2022 do března 2023 v EU se snížil vzhledem k maximálnímu počtu nákaz v listopadu 2022. Ve Francii, Belgii, Nizozemsku a Itálii byl ve sledovaném období pozorován abnormální hromadný úhyn racků.

V následujících měsících se může riziko nákazy u drůbeže zvýšit, poněvadž rackové migrují do vnitrozemí, a oblast jejich výskytu se může překrývat s oblastmi chovu drůbeže. Úřad EFSA a EURL doporučují, aby byly v místech chovů drůbeže zavedeny preventivní strategie.

Sledování a dozor u vnímavých savců

U některých cirkulujících virů u savců i ptáků byly zjištěny mutace související s genetickou adaptací na savce. Nedávné případy hromadného úhynu savců, konkrétně lachtanů, naznačují navíc i možnost přenosu viru HPAI mezi savci. V této souvislosti vědci EFSA a EURL doporučují rozšířit a zintenzivnit dohled nad volně žijícími a chovanými savci; to se týká zejména norků amerických a prasat v oblastech s výskytem HPAI.

Nízké riziko pro širokou veřejnost

Ačkoli byly hlášeny ojedinělé případy nákaz ptačí chřipkou u lidí, které vedly k závažným onemocněním a i k smrti, zůstávají nákazy a onemocnění ptačí chřipkou u lidí velmi vzácné. Většina závažných onemocnění u lidí, hlášených v poslední době ze zemí mimo EU, souvisela s případy, kdy lidé byli vystaveni kontaktu s nemocnou a uhynulou drůbeží a nepoužívali osobní ochranné prostředky.

Evropské centrum ECDC závěrem hodnotí, že riziko pro širokou veřejnost v Evropě zůstává nízké a pro pracovníky a další osoby, které přicházejí do styku s potenciálně infikovanými nemocnými a uhynulými ptáky a savci, nízké až střední. ECDC potvrzuje, že viry HPAI, které jsou v současné době v oběhu, jsou vnímavé na antivirotika dostupná pro lidi a že tyto viry se přednostně vážou na receptory podobné ptačím (které jsou přítomny u ptáků), a nikoli na receptory podobné lidským.

ECDC, EFSA a EURL doporučují při kontaktu s ptáky používat vhodné osobní ochranné prostředky. Lidé vystavení infikovaným ptákům nebo savcům by měli být testováni a sledováni, aby se včas identifikovaly případy možného přenosu.

Zdroj: EFSA