Bezpečnost potravin

Současné metody a nové trendy v izolaci pesticidů z potravin bez tuku

Vydáno: 17. 2. 2005
Autor:

Je uveden přehled izolačních technik a technik čištění vzorku ke stanovení reziduí pesticidů. Jednotlivé techniky jsou popsány.

Používání pesticidů v moderním zemědělství je běžná praxe zabezpečení ochrany rostlin, úrody, zvyšování výnosnosti zemědělské půdy a kvality zemědělských výrobků. Na druhé straně jsou známy nepříznivé účinky pesticidů na životní prostředí, zvířata a člověka, které vedly k potřebě sledovat jejich používání a kontrolovat jejich rezidua a metabolity v zemědělských produktech.

Základem úspěšné analytické metody stanovení reziduí pesticidů je selektivní izolační technika schopná izolovat rezidua pesticidů s výtěžností blížící se 100 % a současně minimalizující množství koextrahovaných látek z matrice. K současným izolačním technikám patří:

* extrakce kapalina–kapalina,

* superkritická fluidní extrakce,

* zrychlená rozpouštědlová extrakce (Accelerated Solvent Extraction, ASE nebo Pressurized Liquid Extraction, PLE),

* disperze matrice na tuhé fázi (Matrix Solid Phase Disperzion, MSPD).

 

Použitím kterékoliv extrakční techniky se z matrice vyextrahuje různé množství látek, které ruší stanovení analytů nebo znečišťují a opotřebovávají analytickou instrumentaci, což zvyšuje náklady na její údržbu. Při stanovení reziduí pesticidů se proto po extrakci používají různé přečišťovací metody, např.:

* extrakce tuhou fází (Solid Phase Extraction, SPE),

* gelová permeační chromatografie (GPC),

* mikroextrakce tuhou fází a sorpční extrakce na míchadlech (Solid Phase MicroExtraction, SPME a Stir Bar Sorptive Extraction, SBSE),

* přímé zavedení vzorku (Direct Sample Introduction, DSI).

 

Problematikou stanovení reziduí pesticidů v potravinách se zabývali na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Uvedená práce byla součástí projektu 1/9126/02 (VEGA MŠ SR) a NATO projektu SFP No. 977983.

Jsou popsány jednotlivé techniky izolace pesticidů a techniky čištění vzorku před analýzou.

 

Chemické Listy 98, 2004, č. 7, s. 396–405 [pdf ; 505029 bytů]