Bezpečnost potravin

Směsi chemických látek: pomozte nám definovat „MixTox“ ještě před zahájením projektu

Vydáno: 31. 10. 2016
Autor: KM EFSA

Veřejná konzultace k definování činnosti EFSA při posuzování koktejlového efektu chemických látek

Lidé, zvířata a životní prostředí mohou být vystaveni působení mnoha chemických látek z různých zdrojů. EFSA spouští průlomovou iniciativu s návrhem metod k provádění hodnocení rizika pro tento složitý problém. EFSA vyzývá zúčastněné strany z oblasti vědy a občanské společnosti v Evropě i mimo ni, aby pomohly formovat tento projekt předtím, než začne. 

Vědci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin již začali vyvíjet nové přístupy k hodnocení rizik pro člověka i životní prostředí v důsledku expozice mnoha chemickým látkám v potravním řetězci: směsím chemických látek a jejich koktejlovému efektu; a to na základě nedávných mezinárodních výzkumů a předchozí činnosti EFSA v oblasti pesticidů a kontaminantů. 

EFSA již nyní vyvíjí metody pro hodnocení kombinované toxicity pro skupiny pesticidů a kontaminantů a pro sloučeniny s vícenásobnými zdroji expozice. 

Co je „MixTox“?
Vědecký výbor EFSA položil základy právě tohoto víceletého projektu nazvaného „MixTox“ zřízením pracovní skupiny pro vytvoření pokynů, jejichž cílem je harmonizace metodik pro hodnocení lidských a ekologických rizik vyplývajících z expozice mnoha různým chemikáliím. EFSA rovněž vyvíjí nové vědecké nástroje pro modelování kombinované toxicity prostřednictvím společných výzkumných projektů s několika institucemi.

Co jsme již uskutečnili?
Tento vývoj navazuje na několikaleté přípravné práce ze strany úřadu EFSA a jeho evropských a mezinárodních partnerů. V roce 2013 zahájil EFSA metodiku pro skupinové kumulativní hodnocení pesticidů a dokončil přezkum mezinárodních struktur, které se zabývají hodnocením rizika pro lidské zdraví při kombinovaném působení různých chemikálií. V roce 2015 uspořádal EFSA vědecké kolokvium věnující se tomuto tématu za přítomnosti špičkových odborníků z celého světa. Sběr údajů o kombinované toxicitě různých chemikálií na zdraví zvířat a posuzování ekologických rizik byl dokončen a další analýza nyní probíhá (více informací zde).

Tato veřejná konzultace o rozsahu této práce si klade za cíl shromáždit Vaše počáteční postřehy a perspektivy k navrhovanému přístupu EFSA. Rádi bychom se touto cestou také dozvěděli o jakýchkoli podobných plánech nebo probíhajících iniciativách, které by nám umožnily pracovat na dosažení společného cíle.

Vyjádřete nyní svůj názor!
Dosažení tohoto cíle bude trvat několik let od sběru dat, k rozvoji nástrojů a propojení vědecké odbornosti a regulačních úřadů v Evropě i mimo ni. Proto vyzýváme vědce, vědecké poradní orgány i celou občanskou veřejnost k podpoře a přispění k tomuto projektu již nyní.

Prosíme o Vaše písemné připomínky do 30. listopadu 2016.

Pomozte nám tvořit tento projekt ještě předtím, než začne!

Více informací o této veřejné konzultaci naleznete na webu EFSA:

 

Zdroj: EFSA Public consultation on the terms of reference of the Scientific Committee Working Group on “Harmonisation of risk assessment methodologies for human health and ecological risk assessment of combined exposure to multiple chemicals”