Bezpečnost potravin

Sledování kvality zemědělských plodin pěstovaných na pozemcích po aplikaci kalů

Vydáno: 28. 11. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Zpráva ÚKZÚZ za období 2003 - 2017

 

Pro úspěšné pěstování zemědělských plodin a dosahování vysokých a kvalitních výnosů je nutností zajistit rostlinám vhodné podmínky, mezi které také patří optimální zásobení všemi živinami.

Kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) jsou pro svoji hnojivou hodnotou cennými surovinami. Jsou bohatým zdrojem základních živin i stopových prvků. Z živin jsou v kalech významně zastoupeny především dusík a fosfor. Reakce kalu je většinou neutrální až alkalická.

Kaly mohou zlepšovat fyzikálně-chemické i biologické vlastnosti půd. Při pěstování plodin se v současné době do popředí zájmu rovněž dostává otázka hospodaření s půdní vláhou. V půdách, které mají dostatek organické hmoty, jsou plodiny v daleko větším vláhovém komfortu, neboť organické látky jsou na rozdíl od minerální složky půdy schopné do své struktury poutat větší množství vody. Kaly jsou zdrojem organických látek, a to obsahem porovnatelným s hnojem skotu. Naše zemědělství vzhledem ke snížení produkce statkových hnojiv potřebuje alternativní zdroje minerálních a organických látek, což mohou být právě čistírenské kaly.

Na zemědělských půdách mohou být použity pouze kaly, které jsou upravené a vyhovují mezním hodnotám koncentrací vybraných rizikových prvků a látek a mikrobiologickým kritériím stanoveným vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Cílem úpravy kalů je zabránit nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Upraveným kalem se dle zákona č. 185/2001 Sb. rozumí kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací. Přímé použití neupravených kalů na zemědělskou půdu je zakázáno.

V zemědělství by kaly měly být používány tehdy, kdy to půda, či rostliny potřebují a zároveň je vyloučeno ohrožení zdraví zvířat nebo lidí, poškození kvality podzemních a povrchových vod a dlouhodobé ohrožení kvality půdy a mikroorganismů v ní žijících. V půdě, na které mohou být použity kaly, nesmějí být překročeny mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků a látek.

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ