Bezpečnost potravin

Sledování antimikrobiální rezistence v Evropě 2022: data za rok 2020

Vydáno: 1. 2. 2022
Autor: KM EFSA

Společná zpráva ECDC a regionální kanceláře WHO pro Evropu

Foto: Shutterstock

Antimikrobiální rezistence (AMR) začíná být v evropském regionu, tak jak již bylo v minulosti několikrát avizováno, hlavním problémem v oblasti veřejného zdraví. Odhady jen v Evropské unii/Evropském hospodářském prostoru (EU/EHP) ukazují, že každý rok je více než 670 000 infekcí způsobeno bakteriemi rezistentními vůči antibiotikům a přibližně 33 000 lidí v jejich přímém důsledku zemře.

Publikovaná zpráva je první z řady zpráv, které společně vydávají Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)regionální kancelář WHO pro Evropu a které zahrnují údaje o AMR z invazivních izolátů v Evropě. Zpráva ukazuje, že AMR je v evropském regionu rozšířená, ačkoli situace v oblasti AMR se značně liší v závislosti na bakteriálním druhu, skupině antimikrobiálních látek a zeměpisné oblasti. Obecně byl pozorován gradient od severu k jihu a od západu k východu, s vyšším procentem AMR v jižních a východních částech Evropy. Celkově jsou to v Evropském hospodářském prostoru procenta AMR u sledovaných kombinací bakteriálních druhů a antimikrobiálních skupin nadále vysoká, přičemž rezistence ke karbapenemům u Escherichia coli a Klebsiella pneumoniae a rezistence k vankomycinu u Enterococcus faecium vykazují v letech 2016-2020 významný nárůst. Znepokojující je vysoké procento rezistence vůči cefalosporinům třetí generace a karbapenemům u K. pneumoniae a vysoké procento karbapenem-rezistentních druhů Acinetobacter a Pseudomonas aeruginosa v několika zemích evropského regionu. Účinné řešení AMR v evropském regionu WHO vyžaduje větší úsilí a investice.

DOKUMENT: Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2022 – 2020 data

Antimikrobiální rezistence ohrožuje lidské životy a živobytí na celém světě, přestože se již více než pět let pracuje na globálních akčních iniciativách AMR a před více než deseti lety byl zahájen globální plán Evropského strategického akčního plánu pro antibiotickou rezistenci. V rámci těchto plánů bylo  přijato mnoho cílů a úkolů. I přesto stále vyžadují naši naléhavou pozornost a plnění jejich závazků. V současnosti je to částečně způsobeno rušivými dopady pandemie COVID19 na zdravotnické systémy a služby v evropském regionu. Zvyšování úsilí v boji proti AMR je stále celo-regionální prioritou a nedílnou součástí Evropského pracovního programu WHO (2020-2025).

V posledních letech ECDC spolupracovalo s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) na vypracování společných mezi-agenturních zpráv o integrované analýze spotřeby antimikrobiálních látek a výskytu AMR v bakteriích ze zemí EU.

Agentury sledovaly výskyt bakterií u lidí a zvířat určených k produkci potravin v Evropském hospodářském prostoru, a to z pohledu iniciativy „Jedno zdraví“ tak, aby byla zajištěna celistvost získávaných dat a následně i jejich uplatnění jak v léčbě lidí, tak u zvířat určených k produkci potravin.  ECDC se rovněž zabývalo  zavedením genomického dohledu u multirezistentních bakterií významných pro veřejné zdraví pomocí sledování genů antimikrobiální rezistence.

První fáze dohledu se týkala enterobakterií produkujících karbapenemázy. A konečně, od roku 2008 koordinuje ECDC tzv. iniciativu Evropský den antibiotické osvěty, který se slaví každoročně 18. listopadu za účelem zvýšení povědomí o problematice uvážlivého používání antibiotik a významu prevence a AMR obecně.

Všichni – včetně tvůrců politik, zdravotnických pracovníků, pacientů a vládních i nevládních organizací – kteří se mohou zapojit do organizace – musí hrát roli při řešení hrozby AMR pro veřejné zdraví. Všichni musíme pokračovat v práci společně jako partneři a zúčastněné strany. Informace v této zprávě poskytují základ pro plánování opatření na všech úrovních společnosti, aby bylo možné reagovat na tuto výzvu. Potřebujeme silnou politickou iniciativu, která se nebojí a stojí si za svým, iniciativy k prevenci šíření infekčních onemocnění. Potřebujeme zavádění programů antimikrobiálního hospodaření a větší podporu pro rozvoj prevence a dostupnost nových antimikrobiálních látek. Tak aby o této dostupnosti nerozhodovalo finanční zabezpečení, ale jen a pouze dostupnost účinných léčivých látek.  Na úrovni jednotlivců se všichni můžeme podílet na zachování účinnosti antibiotik tím, že je budeme používat obezřetně a při léčbě budeme dodržovat obecná doporučení. Přístupem „jedno zdraví“, tj. společným řešením problematiky, jen tak můžeme zvítězit.

Zdroj: ECDC