Bezpečnost potravin

Šíření hnědé hniloby bramboru nelze podcenit

Vydáno: 27. 1. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 25. 1. 2017.

Bakteriální hnědá hniloba je významným onemocněním lilkovitých rostlin, zejména bramboru, způsobeným bakterií Ralstonia solanacearum. Na základě zjištěných výskytů tohoto škodlivého patogena aktuálně vyplývá nutnost zamezit jeho zavlékání infikovanou sadbou bramboru ze zahraničí a jeho šíření odpadními vodami i zamořenou povrchovou vodou, využívanou k závlaze porostů brambor v ranobramborářských oblastech.

V rámci průzkumů škodlivých organismů rostlin, které ÚKZÚZ provádí, byl původce hnědé hniloby bramboru v ČR poprvé zjištěn v roce 2010 ve vzorku vody z řeky Labe. Od té doby je téměř každoročně zjišťován v povrchových vodách některých ranobramborářských oblastí. Zde přežívá na hostitelských rostlinách příbřežní vegetace, konkrétně na rostlinách lilku potměchuti. Původce choroby se v ČR od roku 2012 vyskytuje ojediněle také v porostech resp. hlízách bramboru. V roce 2016 byla přítomnost bakterie Ralstonia solanacearum potvrzena poprvé také ve dvou vzorcích odpadních vod odebraných v podnicích zpracovávajících brambory.

Na základě zjištěných skutečností připravili odborníci z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v součinnosti s Ministerstvem zemědělství, a po jednání se zástupci Českého bramborářského svazu a výzkumných organizací, postup pro omezování zavlékání a šíření původce bakteriální hnědé hniloby bramboru. Tento postup se týká zejména zamezení  zavlékání patogena infikovanou sadbou bramboru ze zahraničí a jeho šíření jak odpadními vodami z podniků zpracovávajících případně zamořené brambory, tak zamořenou povrchovou vodou využívanou k závlaze porostů bramboru v ranobramborářských oblastech. 

Proto ÚKZÚZ v roce 2017 provede cílený průzkum výskytu původce hnědé hniloby v sadbě bramboru určené k výsadbě v ranobramborářských oblastech.
Nově budou závlahy porostů brambor ze zamořených úseků povrchových vod možné pouze při splnění podmínek stanovených ÚKZÚZ pro zužitkování sklizených hlíz z takto zavlažených porostů. ÚKZÚZ v tomto smyslu vydá  nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k zamezení šíření patogena prostřednictvím zamořené závlahové vody. Toto nařízení bude zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách ÚKZÚZ a bude na regionální úrovni aktivně komunikováno směrem k dotčeným zemědělským podnikům.

ÚKZÚZ bude nadále systematicky sledovat přítomnost původce bakteriální hnědé hniloby bramboru ve vodních tocích a nařizovat likvidaci potvrzených ohnisek jeho výskytu v pěstovaných i divoce rostoucích hostitelských rostlinách. V této souvislosti žádáme pěstitele bramboru hospodařící v blízkosti vodních toků v ranobramborářských oblastech, aby nezakládali případné skládky nevyhovujících hlíz bramboru v jejich blízkosti. Tato praxe totiž představuje vysoké riziko opětovného průniku bakterie Ralstonia solanacearum z případně zamořených hlíz do vodních toků a dalšího šíření původce této fytokaranténní choroby bramboru.

Pro úspěšné potlačení šíření patogena bude také důležité, aby podniky zpracovávající brambory přijaly opatření k posílení systémů očisty a dezinfekce odpadů po zpracování hlíz bramboru tak, aby bylo možné zajistit jejich dostatečnou dekontaminaci od původce hnědé hniloby bramboru, pokud je ve zpracovávaných hlízách přítomen.  

Ivana Kršková, PR

Zdroj: ÚKZÚZ