Bezpečnost potravin

Seznamy „novel foods“

Vydáno: 27. 2. 2006
Autor:

EK zveřejňuje seznamy schválených a notifikovaných potravin a složek potravin nového typu.

 Pro potraviny nebo složky nového typu („novel foods“, „novel food ingredients“) platí nařízení 258/97/ES (OJ L 43, 14.02.97, s.1) .

Podle tohoto nařízení se schvalují takové potraviny a složky potravin, které dosud nebyly ve významné míře používány ve Společenství k lidské spotřebě. Jedná se o potraviny a složky potravin,

a) které obsahují GMO nebo se z nich skládají;

b) jsou vyrobené z GMO, ale neobsahují tyto organismy;

c) mají novou nebo záměrně modifikovanou primární molekulární strukturu;

d) skládající se z mikroorganismů, hub nebo řas nebo z nich izolované;

e) skládající se z rostlin, anebo z nich izolované a složky potravin izolované z živočichů, s výjimkou potravin a složek potravin získaných tradičními metodami šlechtění a chovu, jejichž bezpečnost byla prokázána dlouhodobým užíváním jako potravin;

f) u nichž se použil výrobní postup, který není běžně používán, pokud tento postup způsobuje významné změny ve složení nebo struktuře potravin nebo složek potravin, což ovlivňuje jejich výživovou hodnotu, metabolismus nebo obsah nežádoucích látek.

 

Jsou schvalovány za předpokladu, že

         nepředstavují nebezpečí pro spotřebitele

         neuvádějí spotřebitele v omyl

         nejsou do takové míry odlišné od potravin a složek k jejichž náhradě jsou určeny, že by jejich běžná spotřeba pro spotřebitele byla z hlediska výživy nevhodná.

Do působnosti tohoto nařízení nepatří přídatné látky, aromatické látky a extrakční rozpouštědla, která jsou regulována směrnicemi 89/107, 88/ 388/89, 88/344.

 

V období od května 1997 do června 2005 bylo podáno a vyřízeno 53 žádostí (včetně GMP), z toho 14 „novel foods“ bylo schváleno, dvě byly zamítnuty.

Seznam žádostí o schválení „novel food“ s uvedeným rozhodnutím (zahrnuje i GMO).

 

Seznam rozhodnutí povolující nebo zamítající uvádění „novel food“ na trh jsou uvedena na stránkách  (stav k 31. 12. 2005, jsou proto zahrnuty i dva případy navíc proti výše uvedenému seznamu) www.bezpecnost potravin.cz, a sice jako Příloha 15: GENOVÉ MANIPULACE A POTRAVINY NOVÉHO TYPU.

 

V případě, že se aplikuje zjednodušená procedura podle § 5 nařízení 258/1997, stačí když žadatel oznámí Komisi uvedení na trh,  Komise předává tyto notifikace členským státům a v sekci C Věstníku ES zveřejňuje „Seznam notifikací

 

Zjednodušená procedura přichází v úvahu u potravin nebo složek, které jsou (na základě dostupných vědeckých a obecně přijímaných důkazů nebo na základě stanoviska některého z příslušných subjektů) v podstatě rovnocenné stávajícím potravinám nebo složkám potravin, pokud jde o jejich složení, výživové hodnoty, metabolismus, zamýšlené použití a obsah nežádoucích látek.

 

Mezi takto ohlášené potraviny a složky nového typu patří:

– riboflavin z Bacillus subtilis jako nutrient

– „Huile d´amandon de pruneau“ (olej z pecek švestek)

– olej z Argania spinosa

– glukosamin hydrochlorid z Aspergillus niger

– opakovaně šťáva z plodů noni (Morinda citrofolia)

– opakovaně fytosteroly (Reducol) v mléčných výrobcích a pomazánkových tucích

– opakovaně olej z mikrořasy bohatý na DHA

– karotenoidový oleoresin bohatý na astaxantin z Haematoxoccus pluvialis.

 

 

http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm