Bezpečnost potravin

Seznam přeložených předpisů ES v gesci MZe ČR

Vydáno: 15. 10. 2003
Autor:

Na stránkách ISAP lze nahlédnout do revidovaných překladů technických předpisů ES. Pro přehled o přeložených dokumentech (do 1. 10. 2004) a pro snadnější orientaci uvádíme seznam celex-čísel s příslušnými názvy předpisů, a sice v časovém sledu.

Na Úřadu vlády ČR působí odbor kompatibility s právem Evropských společenství, jehož součástí je Koordinační a revizní centrum (KRC) zabývající se přípravou revidovaných překladů technických předpisů ES. Revidované překlady patří k informacím zveřejňovaným v systému ISAP.
Informační systém pro aproximaci práva – ISAP je určen pro informační podporu aktivit souvisejících s procesem sbližování českých právních předpisů s předpisy Evropského společenství. Jeho hlavním cílem je poskytovat uživatelům zejména aktuální informace o platné komunitární legislativě a ostatních souvisejících dokumentech a jejich českých překladech. Obsahuje rovněž pomocné nástroje pro analýzu a komparaci právních předpisů, postižení vzájemných vztahů a monitorování průběhu aproximačního procesu, sledování legislativního procesu z hlediska aproximace a podpůrné prostředky pro překladatelskou a revizní činnost.

Překlady jsou určeny pouze pro informační účely v procesu přístupu ČR k ES. Za autentickou se považuje pouze legislativa ES, která byla zveřejněna ve Věstníku ES (Official Journal EC)

Pro přehled o přeložených dokumentech a pro snadnější orientaci uvádíme v přílohách seznam celex-čísel s příslušnými názvy předpisů, a sice v časovém sledu. Seznam obsahuje technické předpisy ES patřící do gesce MZe ČR (stav k 1. 10. 2003).

Do jednotlivých překladů lze nahlédnout na stránkách ISAP

http://isap.vlada.cz/

Příloha 1: Překlady předpisů týkající se zemědělství a potravinářství v systému ISAP – do r. 1980  [doc ; 86016 bytů]

Příloha 2: Překlady předpisů týkající se zemědělství a potravinářství v systému ISAP – do r. 1990  [doc ; 79872 bytů]

Příloha 3: Překlady předpisů týkající se zemědělství a potravinářství v systému ISAP – do r. 1995  [doc ; 86016 bytů]

Příloha 4: Překlady předpisů týkající se zemědělství a potravinářství v systému ISAP – do r. 2000  [doc ; 137216 bytů]

Příloha 5: Překlady předpisů týkající se zemědělství a potravinářství v systému ISAP – do r. 2003  [doc ; 69632 bytů]