Bezpečnost potravin

Seznam právních předpisů Ministerstva zdravotnictví

Vydáno: 22. 2. 2006
Autor:

Výběr předpisů (název a číselné označení)souvisejících s potravinářstvím ze seznamu na webu MZ ČR - stav k 31. 12. 2005.

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví  je uveden „Seznam platných právních předpisů a směrnic (instrukcí) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví, platný k 30. 11. 2005.

http://www.mzcr.cz/data/c1783/lib/predpisy_seznam_14_12_05.doc

Doplněk  zahrnující předpisy vydané v prosinci 2005 je obsažen ve Věstníku MZ ČR z ledna 2006, částka 1.

http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=215

Znění citovaných předpisů lze najít na webových stránkách Sbírky zákonů.

http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html

 

Ze seznamu upozorňujeme na část II. Vytváření a ochrana zdravých životních podmínek,

kam jsou zařazeny např.:

Část „Obecné“

Zákon 258/2000 – úplné znění zákona 471/2005 zahrnujícího změny do 30. 11. 2005

Nařízení vlády 480/2000 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Vyhláška 490/2000 o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví Vyhláška 502/2000 o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

Zákon 120/2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění zák. č. 186/2004 a zák. č. 125/2005

Vyhláška 304/2002, kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek

Vyhláška 305/2002, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh

Vyhláška 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Vyhláška 426/2004 o registraci chemických látek

Vyhláška 427/2004, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka

Vyhláška 443/2004, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhl. č. 449/2005

Část „Hygiena obecná a komunální“

Vyhláška 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhl. č. 187/2005

Část „Hygiena výživy a předmětů běžného užívání“

Především vyhlášky k zákonu 110/1997, které lze najít na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz

 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/default.asp?ch=68&typ=1&val=29582&ids=1821

 

Věstník MZ ČVR 2006, č. 1

http://www.mzcr.cz/data/c1783/lib/predpisy_seznam_14_12_05.doc