Bezpečnost potravin

Seznam potravinářských předpisů EU – 1. část

Vydáno: 21. 3. 2013
Autor: sukova1

Číselná označení, vybraných potravinářských předpisů EU, jejich názvy a odkazy na Věstník EU - stav k 31. 12, 2012 (1. část: obecné kapitoly, 2. část: jednotlivé komodity).

Následující seznam je určen k orientaci v legislativě EU a zahrnuje nejvýznamnější směrnice, nařízení, rozhodnutí, příp. doporučení týkající se bezpečnosti a jakosti potravin. Nejsou zahrnuty předpisy zaměřené na ekonomické záležitosti (cla, podpory, dovozní a vývozní licence a kvóty, jednotkové ceny apod.), kterých je velké množství, jsou velmi specifické a velmi často se mění.
Seznam je rozdělen do dvou částí:
Část 1 – Horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin
Část 2 – Komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin
V každé této části jsou názvy vybraných předpisů uvedeny v tematicky uspořádaných přílohách (otevřít kliknutím).
Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.
Plné znění předpisů (nyní již i v češtině) lze najít v Úředním věstníku ES (Official Journal EC) v tištěné nebo elektronické formě nebo v databázi ES na základě znalosti čísla příslušného předpisu nebo podle dalších parametrů (slovo, datum vydání aj.)

SEZNAM PŘEDPISŮ

1. část. Horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin

2.1 Veterinární a zdravotní podmínky – různé komodity, různé země, (kromě specifických podmínek dovozu z třetích zemí, které jsou v kap. 2.4.)
2.1.1 Veterinární a zdravotní podmínky –obecně
2.1.2 Veterinární osvědčení
2.1.3 Veterinární kontrolní stanoviště, laboratoře
2.1.4 Identifikace a evidence zvířat
2.1.5 Ochrana zvířat
2.1.6 Rezidua pesticidů a veterinárních léčiv – limity, kontrola, monitoring
2.1.7 Vedlejší živočišné produkty
2.2 Ochrana před přenosnými chorobami – kromě specifických opatření při dovozu z třetích zemí
2.2.1 Ochrana před přenosnými chorobami – obecné, bez ohledu na druh choroby/nákazy
2.2.2 Ochrana před BSE, TSE
2.2.3 Ochrana před slintavkou a kulhavkou
2.2.4 Ochrana před brucelózou
2.2.5 Ochrana před katarální horečkou ovcí
2.2.6 Ochrana před klasickým morem prasat
2.2.7 Ochrana před dalšími chorobami prasat
2.2.8 Ochrana před aviární influenzou
2.2.9 Ochrana před nákazami vodních živočichů
2.2.10 Ochrana před salmonelou a kampylobakterem
2.2.11 Ochrana před parazity
2.3. Schválené podniky v nových členských státech
2.4 Dovoz potravin živočišného původu z třetích zemí
2.4.1 Podmínky a požadavky na dovoz z třetích zemí – různé komodity, různé země
2.4.2 Podmínky a požadavky na dovoz z třetích zemí – maso jatečných zvířat
2.4.3 Podmínky a požadavky na dovoz z třetích zemí – drůbež, ptáci
2.4.4 Podmínky a požadavky na dovoz z třetích zemí – vodní živočichové
2.5 Třetí země a podniky schválené pro dovoz živočišných produktů do Společenství

Příloha 3: OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU 
3.1 Obecná pravidla pro pesticidy
3.2 Pravidla pro účinné látky na ochranu rostlin
3.3 Pravidla pro biocidní přípravky
3.4 Rezidua pesticidů v a na potravinách
3.5 Ochrana před ohrožením rostlin
3.6 Ochrana před riziky z potravin rostlinného původu z třetích zemí
3.7 Opatření týkající se hnojiv

Příloha 4: DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING 
4.1 Úřední dozor nad potravinami
4.2 Laboratorní praxe, referenční laboratoře
4.3 Koordinovaný monitorizační program Společenství

Příloha 5: PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
5.1 Přídatné látky

5.2 Vonné a chuťové látky
5.3 Pomocné látky

Příloha 6: KRMIVA
6.1 Obecné požadavky na krmiva
6.2 Doplňkové látky v krmivech
Příloha 7: KONTAMINANTY kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů
7.1 Ochranná opatření ohledně kontaminantů
7.2 Požadavky na kontrolu a metody odběru vzorků a analýzy
Příloha 8: OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY 
8.1 Ozařování potravin
8.2 Opatření po nukleární nehodě nebo jiné radiologické události
Příloha 9: MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI 
9.1 Obecné
9.2 Plasty
9.3 Celulóza
9.4 Keramika
9.5 Aerosoly
Příloha 10: OZNAČOVÁNÍ 
10.1 Všeobecné
10.2 Speciální označování u určitých skupin potravin
10.3 Geografické označování a označování původu
10.4 Výrobky s se zvláštními vlastnostmi – certifikace specifického charakteru 
Příloha 14: PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 
14.1 Pravidla ekologického zemědělství a označování produktů
14.2 EKO-značka Společenství
Příloha 15: GENOVÉ MANIPULACE A POTRAVINY NOVÉHO TYPU
15.1 GMO – obecné
15.2 Specificky zaměřená rozhodnutí – schválené/zakázané GM-plodiny
15.3 Stažení, zákaz GM produktů na trhu
15.4 Potraviny a složky nového typu
15.5. Povolené/zamítnuté potraviny a složky nového typu
15.6. Nanomateriály
 Příloha 16: OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
16.1 Organizace EU
16.2 Spolupráce institucí či států
16.3 Opatření pro ochranu zdraví (kromě chemických látek)
16.4 Chemické látky
16.5 Výzkum
16.6 Zemědělské otázky
16.7 Potravinová pomoc
16.8 Různé


2. část. Komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin