Bezpečnost potravin

Série předpisů EU k zajištění bezpečnosti klíčků z hlediska E. coli produkujících Shiga toxin

Vydáno: 5. 4. 2013
Autor: sukova1

Nařízení 208 – 211/2013/EU stanovují požadavky na sledovatelnost dodávek klíčků, na schvalování provozů, na osvědčení při dovozu, a dále na mikrobiologické kritérium.

Jako nejpravděpodobnější původ ohnisek E. coli produkujících Shiga toxin (v květnu 2011) byla následně určena konzumace klíčků.

Úřad EFSA přijal dne 20. října 2011 vědecké že nejpravděpodobnějším prvotním zdrojem nákazy v souvislosti s klíčky je kontaminace suchých semen bakteriálními patogeny. Kromě toho se ve stanovisku uvádí, že díky vysoké vlhkosti a příznivé teplotě během klíčení se bakteriální patogeny přítomné na suchých semenech dokáží v průběhu klíčení rozmnožit, a tím vznikne riziko pro veřejné zdraví.

Obchod se semeny určenými k produkci klíčků je velmi rozšířený, a proto je čím dál naléhavější potřeba sledovatelnosti. Aby se zajistila sledovatelnost podle článku 18 nařízení (ES) č. 178/2002, měla by být vždy k dispozici jména a adresy jak provozovatele potravinářského podniku, který klíčky nebo semena určená k produkci klíčků dodává, tak provozovatele potravinářského podniku, kterému byla taková semena nebo klíčky dodány. Tento požadavek se zakládá na přístupu „jeden krok zpět – jeden krok vpřed“, který předpokládá, že provozovatelé potravinářských podniků používají systém, který jim umožňuje identifikovat jejich přímého dodavatele (přímé dodavatele) a jejich přímého zákazníka (přímé zákazníky), s výjimkou případu, kdy se jedná o konečné spotřebitele.

Nařízení 208/2013/EU (o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků) stanovuje zvláštní pravidla pro sledovatelnost šarží u klíčků a semen určených k produkci klíčků – zejména požadavek, aby provozovatelé potravinářských podniků poskytovali dodatečné informace o objemu nebo množství těchto semen nebo klíčků, datu odeslání spolu s identifikací šarže a podrobný popis těchto semen nebo klíčků.

Klíčky jsou definovány jako produkty získané naklíčením semen a jejich vývojem ve vodě nebo jiném médiu, sklizené před vytvořením pravých listů, které jsou určeny ke konzumaci celé včetně semene
Úřední věstník EU, L 68, 12.03.2013, s.16

 EFSA ve svém stanovisku mimo jiné doporučuje, aby byla posílena mikrobiologická kritéria (pro salmonely a další patogeny) pro řetězec produkce naklíčených semen. Dostupné údaje naznačují, že klíčky znamenají vyšší riziko v porovnání s jinými naklíčenými semeny. Klíčky by měly být považovány za potraviny určené k přímé spotřebě, které lze konzumovat, aniž by bylo nutné je tepelně upravovat či jinak zpracovávat, což by jinak bylo účelné k odstranění či snížení patogenních mikroorganismů na přijatelnou úroveň.
Mikrobiologická kritéria by mohla být užitečná, pokud by byla sledována v průběhu procesu klíčení a/nebo pro konečný produkt.
Problémem je krátká doba údržnosti klíčků a naklíčených semen, která stěží umožní včasné stažení produktu v případě zjištění nesouladu se stanovenými kritérii.

V souladu se stanoviskem EFSA bylo vydáno nařízení 209/2013/EU, kterým se mění nařízení 2073/2005/ES, pokud jde o mikrobiologická kritéria pro klíčky (a kromě toho nařízení mění pravidla pro odběr vzorků z jatečně upravených těl drůbeže a čerstvého drůbežího masa).
Pro klíčky je doplněn požadavek na Shiga toxin produkující Escherichia coli (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 a O104:H4, stanovený metodou CEN/ISO TS 13136,  jako nepřítomnost zárodků  v 25 g, u produktů uvedených na trh během doby jejich údržnosti. Výjimkou jsou klíčky, které byly ošetřeny za účelem odstranění Salmonella spp. a STEC.
Dále se doplňují pravidla pro odběr vzorků klíčků.
Úřední věstník EU, L 68, 12.03.2013, s.19

Dalším opatřením k zajištění bezpečnosti týkající se klíčků je nařízení 210/2013/EU o schvalování provozů produkujících klíčky podle nařízení 852/2004/ES. Konkrétní požadavky na tyto podniky jsou stanoveny v příloze nařízení.
Úřední věstník EU, L 68, 12.03.2013, s.24

Sérii nových předpisů uzavírá nařízení 211/2013/EU o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie. Příloha tohoto nařízení uvádí Vzor osvědčení pro dovoz klíčků nebo semen pro produkci klíčků. Osvědčení musí být potvrzeno úředním inspektorem (podle přílohy I části A nařízení 852/2004/ES a soustavně připojeno k zásilce. Potvrzuje, že klíčky nebo semena byly vyprodukovány za podmínek, které splňují obecné hygienické předpisy pro prvovýrobu a související postupy, a že jsou splněny požadavky nařízení 208/2013/EU a 210/2013/EU.
Úřední věstník EU, L 68, 12.03.2013, s.24

Nařízení se použijí od 1. července 2013.