Bezpečnost potravin

Seminář: Politika bezpečnosti potravin a její realizace v oblasti malého a středního podnikání

Vydáno: 11. 11. 2004
Autor:

Potravinářská komora ČR za podpory fondů PHARE Evropské komise organizuje cyklus seminářů pod názvem: “Politika bezpečnosti potravin a její realizace v oblasti malého a středního podnikání”. Semináře jsou organizovány v různých místech České republiky s cílem umožnit účast nejširšímu počtu zájemců. Další seminář se bude konat v Ústí nad Labem dne 7. 12.

Jednou z priorit seminářů je napomoci osvojení znalosti acquis a otázek zavádění GHP/GMP u malých a středních podnikatelů a akcelerovat důraz na nezbytnost tohoto opatření tvořícího páteř zajišťování kvality a bezpečnosti potravin v zemích EU. Cílem je zvýšit současnou úroveň znalostí těchto postupů na takovou, kdy bez ohledu na to, zda daný postup je již ve výrobě využíván či nikoliv, je jeho princip a poslání znám každému odpovědnému pracovníkovi nebo majiteli. Akce mají rovněž přispět k akceptaci a pochopení významu společného trhu a jím přijímaných opatření pro budoucí i současné postavení českých výrobců a vazbu těchto opatření na celou vertikálu potravního řetězce. Neposledním cílem je v rámci podnikatelského záměru PK ČR přispět k pozitivnímu vnímání vstupu ČR do EU a napomáhání včasnému odstranění míst střetu mezi dosavadním přístupem k řešení běžné výrobní praxe a požadavky, které nastoluje EU (Úřad pro potraviny, IPPC)
Rozsah přednášek je věnován širokému spektru otázek zahrnujícímu bezpečnost potravin, hygienu provozů a její zajišťování, změny právních norem souvisejících se vstupem ČR do EU včetně dopadů do podnikatelské praxe v oblasti potravinářství, problematiku WTO a jeho vliv na konkurenční postavení výrobců, regionální politiku v agrární oblasti a podpoře podnikání, a dále využití fondů EU pro realizaci aktivit podnikatelských subjektů, přijímání a vyhodnocování žádostí o podpory, výsledky a zkušenosti odpovědných orgánů z I. kola příjmu žádostí. V neposlední řadě jsou přítomni informování o marketingové podpoře odbytu agrární produkce či politice životního prostředí a jejího vlivu na činnost potravinářských výrobců.
Bližší informace s aktuálním programem jsou k dispozici na oficiální webové stránce PK ČR www.foodnet.cz.

Hygiena na přelomu tisíciletí – jen zkouška odkazu