Bezpečnost potravin

Seminář „Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů

Vydáno: 9. 11. 2016
Autor: Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí

Seminář se uskuteční 21. 11. 2016 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Vědecký výbor fytosanitární a životní prostředí pořádá odborný seminář

Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: potraviny nového typu (PNT), kontaminanty, přípravky na ochranu rostlin„, 

který se koná v pondělí 21. listopadu 2016 od 13,30 hodin
v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Seminář je určen odborníkům z dané oblasti. Na semináři vystoupí přední odborníci působící na univerzitách a výzkumných ústavech.
Účast na semináři je bezplatná, je potřeba se pouze přihlásit (podrobnosti jsou uvedeny v přiložené pozvánce).


Program semináře
:

1. Úvodní slovo
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. – místopředsedkyně Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí (VVFaŽP); VŠCHT v Praze

2. Odborné referáty – I.
Úvod do problematiky potravin nového typu (PNT)
Mgr. Karolína Mikanová – Ministerstvo zemědělství

Kazuistika některých členských států u vybraných žádostí o schválení PNT a novela Nařízení
RNDr. Václav Bažata – člen VVFaŽP; nezávislý expert

Hmyz jako potravina
Doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně

Potraviny nového typu – případová studie
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. – místopředsedkyně VVFaŽP; VŠCHT v Praze

3. Přestávka

4. Odborné referáty – II.
Bezpečnost a kvalita potravin: aktuální problémy
Ing. Petr Cuhra – člen VVFaŽP, ředitel SZPI Praha 

Možnosti regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v průběhu pěstování
Prof. RNDr. František Kocourek, CSc. – člen VVFaŽP; VÚRV,v.v.i.

Systémy integrované ochrany rostlin zaručující kvalitu potravin
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. – člen VVFaŽP; VÚP, spol. s r. o. Troubsko

5. Závěr semináře

Zdroj: PK ČR