Bezpečnost potravin

Říjnové poznatky z některých pražských restaurací: plíseň na stěně ve skladu potravin, přípravně zeleniny a mrazicím zařízení

Vydáno: 22. 11. 2023
Autor: HSHMP

Foto: HSHMP
  • Pravidelná měsíční zpráva pražských hygieniků

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) v říjnu letošního roku, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru, zkontrolovala 268 provozoven poskytujících stravovací služby. To je o 82 víc než ve stejném období roku přechozího. Pražští hygienici i v říjnu v některých provozovnách identifikovali pochybení proti zásadám správné hygienické praxe, za která byli nuceni vyměřit 40 finančních sankcí v celkové výši 230 000,- Kč.  Ve srovnání s říjnem roku 2022 se počet i celková výše udělených sankcí v říjnu 2023 zvýšila: počet sankcí stoupl o 16 a celková výše o 63 900,- Kč. Primárním cílem pražských hygieniků však rozhodně není udělování finančních sankcí: součástí hygienického dozoru bývají osvětová vysvětlování personálu provozoven k čemu, a proč, je důležité legislativně vyžadovaná opatření dodržovat, a to s ohledem na maximální bezpečnost ochrany zdraví zákazníků.

Na mnohé nešvary hygieniky upozorňují přímo lidé: na základě podnětu pražští hygienici letos v říjnu provedli 14 kontrol, oproti říjnu loňského roku počet takových kontrol klesl o 3. Lidem v restauracích ponejvíce vadila nedostatečná provozní hygiena a stavebně technický stavu provozoven.

Stručná statistická tabulka s počty kontrol, výšemi sankcí – jednotlivá období roku 2023:

Zdroj dat: HSHMP – stav k 31. 10. 2023

Graf č. 1:

Zdroj dat: HSHMP – časové období: říjen 2023


Stále se ukazuje, jak je státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb důležitý, hlavně ve svém preventivním významu. K čemu může vést nedodržování zásad správné hygienické praxe letos v Praze ukázaly hned dva případy řešené pražskými hygieniky, při kterých se po konzumaci jídla v provozovně stravovacích služeb u vícero fyzických osob objevily zdravotní problémy, kdy tyto fyzické osoby musely vyhledat i lékařské ošetření.

Zdravotních problémů po požití pokrmu v provozovně letos v říjnu hlášeno 16

Letos v říjnu pražští hygienici šetřili 16 podezření na zdravotní obtíže zákazníků provozoven po požití pokrmu. Šetřením se nakonec jako oprávněných ukázalo 5 těchto případů.

Lidé mající podezření, že jim zdravotní obtíže způsobila konzumace nějakého jídla v provozovně stravovacích služeb mohou od letošního roku své podněty pražské hygienické stanici hlásit prostřednictvím speciálního formuláře umístěného na internetových stránkách HSHMP.

PŘIPOMEŇME SI – zpráva vydaná HSHMP dne 2.11.2023:Při zatím poslední kontrole v Praze zjištěno 11 porušení tzv. protikuřáckého zákona

V říjnu 2023 patřily mezi nejčastější pochybení proti pravidlům správné hygienické praxe:

nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
nedostatky ve stavebně technických požadavcích na potravinářské prostory;
nedostatky v provozní hygieně;
nedostatky v označování rozpracovaných pokrmů;
nedostatky ve skladování potravin;
nedostatky v dodržování postupů na zásadách HACCP.

Graf č. 2

Zdroj dat: HSHMP – časové období: říjen 2023


FOTOGRAFIE PROVOZOVEN:

Foto č. 1 – zašlá špína a nepořádek v umývárně nádobí


Foto č. 2 – proteklá stěna s plísní v přípravně zeleniny


Foto č. 3 – proteklý strop s plísní ve skladu potravin


Foto č. 4 – špinavé a zaplísněné mrazící zařízení v kuchyni


Foto č. 5 – namražené mrazící zařízení v kuchyni

Přehled HSHMP v říjnu 2023 kontrolovaných provozoven

V Praze 22. 11. 2023
HSHMP, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP