Bezpečnost potravin

Rezidua veterinárních léčiv ve zvířatech a potravinách zůstávají nízká

Vydáno: 7. 3. 2024
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) předložil zprávu za rok 2022 o výsledcích sledování reziduí veterinárních léčivých přípravků a jiných látek v živých zvířatech a živočišných produktech.

Zpráva se zabývá různými skupinami látek, včetně hormonů, antibakteriálních látek, kontaminantů životního prostředí, zakázaných látek a dalších veterinárních léčiv. Výroční zpráva úřadu EFSA za rok 2022 zahrnuje údaje nahlášené členskými státy EU, Islandem a Norskem.

V roce 2022 činilo procento nevyhovujících vzorků 0,18 %, což je srovnatelné s předchozími 13 roky, kdy se nevyhovující vzorky pohybovaly v rozmezí od 0,17 % do 0,37 %. Za rok 2021 to bylo 0,17 %. Celková úroveň nedodržení požadavků u cílených vzorků (tj. vzorků odebraných za účelem zjištění nezákonného užívání nebo kontroly nedodržení maximálních povolených množství) byla 0,27 %, což je hladina srovnatelná s předchozími čtyřmi roky (0,24 % – 0,35 %) a mírně vyšší než v roce 2021 (0.24%).

Výsledky je možné detailně procházet pomocí interaktivního nástroje úřadu EFSA pro vizualizaci dat.

Údaje, zahrnující přibližně 13 milionů výsledků, budou brzy k dispozici na Knowledge Junction – otevřeném úložišti spravovaném úřadem EFSA, které bylo zřízeno za účelem zlepšení transparentnosti, reprodukovatelnosti a opětovné použitelnosti záznamů při hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.

Předložená zpráva přináší výsledky provedených úředních kontrol v roce 2022. Při kontrolách byly úředně odebírány vzorky na sledování výskytu reziduí léčivých přípravků a jiných látek v živých hospodářských zvířatech určených k produkci potravin a následně i v jejich produktech. V odebraných vzorcích byly sledovány zbytky sloučenin – rezidua. Jedná se o látky s farmakologickým účinkem nebo jejich metabolity, jakož i rezidua jiných látek přecházející do živočišných produktů, která mohou poškodit lidské zdraví.

Celá zpráva:
Report for 2022 on the results from the monitoring of veterinary medicinal product residues and other substances in live animals and animal products

Zdroj: EFSA