Bezpečnost potravin

Rezidua veterinárních léčiv v potravinách a zvířatech: shoda s požadavky je nadále vysoká

Vydáno: 6. 4. 2020
Autor: KM EFSA

Souhrnná zpráva EFSA za rok 2018

Foto: Shutterstock

Podle aktuální zprávy EFSA ukazují data o přítomnosti reziduí veterinárních léčiv a kontaminantů ve zvířatech a v potravinách živočišného původu za rok 2018 na vysokou míru shody se stanovenými bezpečnými úrovněmi.

Maximální limity překročilo 0,3 % vzorků. Tato hodnota se pohybuje v rozmezí hodnot 0,25 – 0,37 % změřených v uplynulých 10 letech. Celkově bylo 28 členskými státy EU analyzováno 657 818 vzorků.
Ve srovnání s rokem 2017 se počet neshod mírně zvýšil u antithyreoidních látek a steroidů. Malé poklesy byly zaznamenány u antimikrobik, ostatních veterinárních léčiv (jako jsou nesteroidní antiflogistika) a dalších látek a environmentálních kontaminantů (jako jsou chemické prvky a mykotoxiny).
Data jsou dostupná v Knowledge Junction, otevřeném datovém skladu spravovaném EFSA, který byl vytvořen pro posílení transparentnosti, opakovatelnosti a opětovného používání důkazů při hodnocení rizik z potravin a krmiv.

Souvislosti
Veterinární léčiva mohou být podávána hospodářským zvířatům k předcházení nebo léčení nemoci. V potravinách získaných z léčených zvířat mohou z těchto látek zůstat rezidua.
Potraviny také mohou obsahovat rezidua pesticidů a kontaminujících látek, kterým byla zvířata vystavena. Z tohoto důvodu musí mít členské státy vytvořeny monitorovací plány pro odhalování ilegálního použití nepovolených nebo nesprávného použití povolených veterinárních léčiv u zvířat určených k produkci potravin a ke zjišťování důvodů těchto pochybení.

 

Zdroj: EFSA