Bezpečnost potravin

Rezidua pesticidů v potravinách: Riziko pro spotřebitele zůstává nízké

Vydáno: 20. 4. 2017
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA publikoval zprávu monitorující rezidua pesticidů v potravinách v roce 2015.

Podle nových údajů jsou i nadále potraviny konzumované v Evropské unii do značné míry prosté reziduí pesticidů nebo obsahují rezidua, která nepřekračují zákonem stanovené limity. Poslední monitorovací zpráva publikovaná úřadem EFSA ukazuje, že více než 97 % vzorků potravin odebraných v rámci EU v roce 2015 se pohybovalo v zákonných limitech, bez kvantifikovatelných reziduí bylo přes 53 % vzorků. Tyto údaje jsou v souladu s údaji zaznamenanými v roce 2014.

Klíčové body zprávy:

  • V roce 2015 zúčastněné země analyzovaly 84 341 vzorků na přítomnost 774 pesticidů.
  • Většina vzorků (69,3 %) pocházela z členských států EU, Islandu a Norska; 25,8 % zkoumaných produktů bylo dovezeno z třetích zemí. Původ zbývajících vzorků nebyl uveden.
  • 97,2 % analyzovaných vzorků se pohybovalo v limitech stanovených legislativou EU. U 53,3 % testovaných vzorků nebyla prokázána žádná kvantifikovatelná rezidua, 43,9 % vzorků obsahovalo rezidua nepřesahující zákonné limity.
  • Zákonem stanovené limity byly překročeny u 5,6 % vzorků pocházejících z nečlenských zemí EU; v roce 2014 to bylo 6,5 % vzorků.
  • U produktů ze zemí EU a EHP byly zákonné limity překročeny v 1,7 % vzorků a byl tak zaznamenán mírný nárůst oproti předchozímu roku (z 1,6 %).
  • U potravin určených pro kojence a malé děti nebyla rezidua prokázána v 96,5 % vzorků nebo se jejich hodnota pohybovala v zákonem stanovených limitech.
  • U biopotravin bylo 99,3 % vzorků prostých reziduí nebo v zákonných limitech.
  • Většina vzorků živočišných produktů (84,4%) byla bez kvantifikovatelných reziduí.


    Interaktivní zpráva o reziduích pesticidů v roce 2015

Součástí výroční zprávy EFSA je analýza výsledků kontrolního programu EUCP koordinovaného EU, v jehož rámci zúčastněné země hodnotí vzorky ze stejného „koše“ potravinářských položek. V roce 2015 se jednalo o tyto produkty: lilek, banány, brokolice, panenský olivový olej, pomerančový džus, hrách, papriky, hroznové víno, pšenice, máslo a vejce.

Nejčastěji byly limity překročeny u brokolice (3,4 % vzorků), následované hroznovým vínem (1,7 %). Zřídka byly nadlimitní hodnoty prokázány v olivovém oleji, pomerančovém džusu a slepičích vejcích. U másla nadlimitní hodnoty zaznamenány nebyly.

Úřad EFSA také provedl hodnocení rizik z potravin založené na údajích EUCP. Jak v případě krátkodobé (akutní), tak i dlouhodobé (chronické) expozice dospěl úřad k závěru, že riziko bylo pro spotřebitele nízké.

Tytéž produkty byly analyzovány v roce 2012, kdy celkový počet zaznamenaných případů překročení limitů dosahoval 0,9 %, v roce 2015 pak mírně poklesl na 0,8 %.

Ve své zprávě EFSA poskytuje řadu doporučení pro zvýšení efektivity programů koordinovaných EU a národních kontrolních programů.

Zdroj: EFSA