Bezpečnost potravin

Rezidua pesticidů v potravinách: Riziko pro spotřebitele zůstává na nízké úrovni

Vydáno: 8. 11. 2016
Autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal výroční zprávu o reziduích pesticidů v potravinách.


Foto: Shutterstock

Devadesát sedm procent vzorků potravin odebraných v Evropské unii neobsahuje rezidua pesticidů nebo obsahuje pouze stopy reziduí, které jsou v zákonných mezích. Tento závěr je součástí nejnovější výroční zprávy úřadu EFSA o reziduích pesticidů v potravinách, která analyzuje výsledky téměř 83.000 vzorků potravin z 28 členských států EU – včetně Chorvatska, Islandu a Norska.

Jose Tarazona, vedoucí oddělení pesticidů úřadu EFSA, řekl: „Vysoká míra souladu s legislativou zaznamenaná v roce 2014, jež je ve shodě s výsledky z předchozích let, znamená, že EU díky kontrolám chrání spotřebitele před přítomností reziduí pesticidů v potravinách.“

„Výroční zpráva je významný projekt, který vychází z dat získaných od členských států. To by nebylo možné bez angažovanosti a odbornosti našich evropských partnerů a my jsme jim vděční za jejich přínos.“

Hlavní závěry
• 97% analyzovaných vzorků potravin splňovalo legislativní požadavky.
• Z těchto vzorků bylo 53,6%, které byly prosté měřitelných reziduí a 43,4% vzorků obsahovalo rezidua v rámci povolených koncentrací.
• Ze vzorků pocházejících ze zemí EU/EHP 1,6% vzorků obsahovalo rezidua v množství přesahujícím zákonné limity; odpovídající údaj u vzorků ze třetích zemí je 6,5%.
• U potravin pro malé děti bylo v pořádku 91,8% vzorků, ve kterých nebyla žádná měřitelná rezidua.
• U bioproduktů bylo 98,8% vzorků buď bez jakýchkoli reziduí nebo s rezidui v zákonných limitech.
• Úřad EFSA použil údaje z výroční zprávy k hodnocení, zda současná potravinová expozice  reziduím pesticidů představuje riziko pro zdraví Evropanů v dlouhodobém (chronické) nebo krátkodobém časovém horizontu (akutní). V obou případech úřad dospěl k závěru, že zjištěná expozice reziduím pesticidů pravděpodobně nepředstavuje hrozbu pro lidské zdraví.

Dr. Tarazona dodal: „Neustále hledáme způsoby, jak vylepšit výroční zprávu – v tomto roce se například díky úsilí členských států výrazně zlepšila harmonizace a integrace dat odevzdaných úřadu EFSA. Letošní zpráva obsahuje také návrhy, které by mohly učinit programy kontrol pesticidů ještě efektivnější.“

Co je ve zprávě nové?
Úřad EFSA učinil ve zprávě za rok 2014 řadu změn v reakci na požadavky a připomínky od zúčastněných stran. Zpráva například obsahuje podrobnější informace o ekologických produktech a kojenecké výživě, dále obsahuje zvláštní oddíl o glyfosátu, a také více porovnání s výsledky z minulých let.

Doporučení
Úřad EFSA vytvořil řadu návrhů pro zlepšení efektivnosti monitorování pesticidů v EU.

Návrhy EFSA:
• Rozšířit působnost programu monitorování na potravinářské produkty jako je malé ovoce, bobulovité ovoce a čaj, u kterých byla často zjištěna přítomnost reziduí.
• Snížit počty analýz živočišných produktů a přesunout zaměření monitoringu na krmivo pro zvířata, např. na sójové boby, semena řepky a ječmen.
• Začlenit povinné analýzy glyfosátu u výše uvedených plodin.
• Začlenit med do vzorků analyzovaných potravin pro zlepšení znalostí o expozici včel a informací pro možnou revizi zákonných limitů reziduí v medu.
• Zlepšit informovanost o změnách v povolených limitech reziduí směrem k dovozcům potravin ze zemí mimo EU.

Dokumenty

Zdroj: EFSA