Bezpečnost potravin

Rezidua pesticidů v ekologické produkci a Prováděcí Nařízení EK č. 392 ke kontrole EZ

Vydáno: 15. 5. 2013
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 14. 5. 2013.

V ekologickém zemědělství je používání pesticidů značně omezeno, povoleny jsou pouze některé látky přírodního charakteru. Syntetické pesticidy, které tvoří velkou většinu všech pesticidů, jsou zakázány (NR č. 834/2007 (ES), NK č. 889/2008 (ES)). Výskyt reziduí zakázaných pesticidů může indikovat záměrný podvod ze strany producenta (nelegální použití látky) nebo zpracovatele (smíchání konvenční a ekologické produkce). Biopotravina a bioprodukt jsou stanoveny jako výsledek jasně definovaného procesu ekologického zemědělství (EZ) a ne jako produkty, které jsou absolutně prosté cizorodých látek. Navíc biopotraviny jsou produkovány, přepravovány a zpracovávány v prostředí, kde se pesticidy a další chemické látky běžně používají. K neúmyslné kontaminaci ekologických produktů tak může dojít na polích, při skladování, přepravě nebo zpracování bez zavinění nebo vědomí ekologického zemědělce. Proto rezidua pesticidů, která se najdou v bioproduktech, mohou být známkou podvodu nebo neúmyslné kontaminace. Je důležité, aby certifikační a kontrolní orgány rozlišovaly mezi těmito dvěma případy. V praxi je to ale často velmi obtížné.

Analýzy reziduí pesticidů v potravinách se staly důležitým kontrolním nástrojem a jejich význam je stále více akcentován. Jsou prováděny v konvenčních potravinách, stejně jako v biopotravinách. Kromě toho se analýzy pesticidů mohou provádět ve vzorcích celých rostlin, jejich částí (např. listů) či vzorků půdy v kontextu kontroly ekologického zemědělství. Od 1. ledna 2014 budou muset podle nového Prováděcího Nařízení EK č. 392/2013 kontrolní orgány odebírat a vyhodnocovat vzorky, které odpovídají minimálně 5 % producentů. Ekologická produkce i kontrola je regulována na úrovni EU. Nicméně evropská legislativa poskytuje velmi málo informací o tom, jak postupovat při posuzování (interpretaci) reziduí pesticidů. To způsobuje nejistotu mezi ekologickými producenty, kontrolními organizacemi a kontrolními orgány a vede k nejednotnému výkladu v různých zemích EU i v soukromém sektoru. Proto se ÚKZÚZ ve spolupráci s FiBL v rámci mezinárodního projektu podílí na návrhu nové metodiky pro ČR.


Metodika pro nakládání s rezidui pesticidů v ekologické produkci v České republice (PDF)
Tato příručka vznikla v rámci projektu „Vývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace)“.
Program švýcarsko-české spolupráce.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 392/2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o kontrolní systém pro ekologickou produkci

 

Související
Tisková zpráva (28. 01. 2013) – Nový systém vyhodnocování zakázaných pesticidů v ČR


Ivana Kršková, Kancelář ústavu – PR, tel. 543 548 206, 737 267 642
 
Zdroj: ÚKZÚZ