Bezpečnost potravin

Regulační orgány EU zahájily přezkum posouzení glyfosátu za účelem obnovení jeho povolení

Vydáno: 18. 6. 2021
Autor: KM EFSA

EFSA a ECHA přijaly návrh posouzení glyfosátu provedeného čtyřmi státy EU a začnou zvažovat jeho závěry.

Národní autority Francie, Maďarska, Nizozemí a Švédska, známé jako „Skupina pro posouzení glyfosátu“ (Assessment Group of Glyphosate – AGG), prozkoumaly všechny důkazy zaslané společnostmi žádajícími o obnovení povolení k uvádění této látky na trh EU. Zpráva AGG má okolo 11000 stran.

EFSA a ECHA nyní budou organizovat paralelní konzultace k návrhu zprávy. Tyto konzultace budou otevřené veřejnosti a budou zahájeny v prvním zářijovém týdnu t. r.

Konzultace jsou prvním krokem v posuzování. Výbor ECHA pro hodnocení rizik (RAC) přehodnotí klasifikaci glyfosátu podle nařízení o klasifikaci, označování a balení. Klasifikace chemických látek je založena pouze na nebezpečnosti látek a nebere v úvahu pravděpodobnost expozice látce. Expozice je považována za část procesu hodnocení rizik, které provádí EFSA.

Glyfosát je v současné době klasifikován jako látka způsobující vážné poškození očí a toxická pro vodní organismy s dlouhotrvajícím účinkem, na základě posouzení ECHA z roku 2017. Žádná klasifikace z hlediska mutagenity pro zárodečné buňky, karcinogenity nebo reprodukční toxicity nebyla odůvodněna. Návrh zprávy AGG nepředpokládá změnu této klasifikace.

Až ECHA přijme své stanovisko, EFSA dokončí vzájemné hodnocení a zveřejní své závěry, které jsou očekávány v druhé polovině roku 2022. Na základě tohoto hodnocení rizik rozhodne Evropská komise o obnovení povolení glyfosátu.

Pozadí

Glyfosát je chemická látka, která je široce používána v přípravcích na ochranu rostlin (POR). POR s účinnou látkou glyfosát jsou především používány v zemědělství a lesnictví k redukci plevelů, které soupeří s pěstovanými plodinami.

EK schválila glyfosát na pět let v roce 2017, povolení je tedy platné do 15. prosince 2022. To znamená, že do tohoto data může být používán jako účinná látka v POR za předpokladu, že každý POR je schválen národní autoritou po předchozím posouzení bezpečnosti.

Podrobné informace jsou k nalezení na webu EK:

 

Zdroj: EFSA