Bezpečnost potravin

Rada schválila Parlamentem upravené nařízení o označování

Vydáno: 5. 10. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Zveřejnění dlouho připravovaného nařízení o informacích na potravinách se očekává v listopadu 2011, řada nových ustanovení bude mít účinnost odloženou o 3 roky, nutriční značení až o 5 let.

Rada schválila 29. září jednohlasně verzi nařízení opravenou Parlamentem. Nařízení o spotřebitelských informacích nabude účinnosti 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Zveřejnění se očekává koncem listopadu. Účinnost většiny nových ustanovení je však odložena o 3 roky (listopad 2014), nutriční označování až o 5 let. Dobrovolně uváděné nutriční označování však musí být v souladu s novými požadavky už za 3 roky. Některé nerozhodnuté záležitosti (např. označování země původu u některých druhů potravin) musí Komise po konzultacích ve stanovené lhůtě dořešit.

Nutriční značení
Hlavním cílem nového nařízení je umožnit spotřebiteli výběr vyvážené a zdravější stravy. Proto musí být uváděna tzv. „povinná nutriční deklarace“, tzn. energetická hodnota, množství tuků, nasycených tuků, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli, a sice vztaženo na 100 g nebo 100 ml, a dobrovolně i na porci. Navíc může být uveden procentní podíl referenčního příjmu (GDA -Guideline Daily Amounts). Přichází v úvahu i doplnění jinou formou nutričního značení jako barvy semaforu, grafické symboly, ovšem při splnění určitých podmínek a za předpokladu, že to nemate spotřebitele a nevytváří to barieru pro vnitřní obchod EU.

Všechny prvky nutričního značení musí být uvedeny ve stejném zorném poli, ale je možno některé z nich zopakovat na přední straně obalu.

Povinné nutriční údaje mohou být dobrovolně doplněny o hodnoty dalších živin (mono-nenasycené a poly-nenasycené MK, polyoly, škrob, vláknina, vitaminy, minerální látky) a mají být ve formě tabulky, a jen pokud není dost místa, mohou být uvedeny vedle sebe v řádku.

Energetická hodnota může být zopakována v hlavním zorném poli buď samostatně nebo společně s údaji o tucích, nasycených tucích, cukrech a soli. Energetická hodnota i tam musí být vztažena na 100 g nebo 100 ml, a případně i na porci. Pokud jsou jmenované čtyři živiny zopakovány (společně s energetickou hodnotou), mohou být vztaženy jen na porci (zatímco energie v tomto případě jak na 100 g/ml a na porci).

Čitelnost
Požaduje se, aby informace byly snadno čitelné. Velikost malých písmen u povinných informací musí být nejméně 1,2 mm. U obalů s největší plochou menší než 80 cm² je požadována velikost nejméně 0,9 mm. Pokud je největší plocha obalu menší než 25 cm², nepožaduje se nutriční značení. A v souladu s mezinárodně uznávanými pravidly Codex Alimentarius se neuvádí ani seznam složek, pokud je největší plocha menší než 10 cm².

Bez ohledu na velikost obalu však vždy musí být uveden název potraviny, přítomné alergeny, čisté množství, datum minimální trvanlivosti.

Zákaz zavádějících informací
Je stanoveno, že uváděné informace musí být přesné, jednoznačné a srozumitelné, a zakazují se klamavé informace jako např. vyvolávání zdání přítomnosti určité složky, když tato obvykle používaná složka je nahrazena jinou.

V případech potravin, v nichž byla použita náhradní složka místo složky, kterou by spotřebitel normálně očekával (např. na pizze složka nahrazující tavený sýr) je požadován zvláštní způsob označení: informace o úplné nebo částečné náhradě složky  musí být uvedena na začátku seznamu složek.

Označování země původu (country of origin labelling = COOL)
Rozšiřuje se povinné označování původu u čerstvého masa vepřů, ovcí, koz a drůbeže.

Nadále platí povinné označování původu u čerstvého hovězího masa (bylo zavedeno v souvislosti s výskytem BSE), dále u ovoce a zeleniny, medu, olivového oleje a v případech, kdy by jeho neuvedení uvádělo spotřebitele v omyl.

Komise má dva roky na to, aby zkoumala možnost uvádění země původu masa na výrobcích, v nichž je maso jednou ze složek.

O rok později, asi do prosince 2014, musí mít Komise prozkoumáno, zda se mají označovat i další druhy masa, mléko, mléko jako složka, nezpracované potraviny, jednosložkové produkty a složky, které tvoří více než 50 % potraviny.

Alkoholické nápoje
Alkoholické nápoje (včetně „alcopops“ = míchané alkoholické nápoje se šťávou) obsahující více  než 1,2 % obj. alkoholu jsou zatím vyjmuty z požadavku na nutriční označování a na uvádění seznamu složek. Komise však má 3 roky na případnou změnu požadavku, především pokud jde o uvádění energetické hodnoty. Do tří let také musí Komise posoudit, zda je třeba zpracovat definici „alcopops“ ().

Nebalené potraviny, označování alergenů
Pod nařízení nespadají nebalené potraviny, ale členské státy mohou vydat příslušný národní předpis.

Musí však být uváděny alergeny. Na balených potravinách musí být seznam aditiv zahrnut v seznamu složek, přičemž alergeny musí být typem písma zvýrazněny, aby se odlišovaly od ostatních složek.

Tuky, oleje
V seznamu složek musí být rovněž uveden druh rostlinného oleje. V případě použití více druhů se může uvést „rostlinný olej“ a za tím specifikace druhu rostliny. Bude možné uvést „v různém poměru“.

Není stanoven požadavek na označování trans-tuků. Komise musí získat více podkladů o důsledcích případného zavedení takového označování nebo dokonce zákazu trans-tuků.

Zvláštní prodeje
Nařízení nereguluje např. prodej potravin soukromými osobami jako např. na charitativních akcích.


EU Food Law, 2011, č. 502, s. 1, 3