Bezpečnost potravin

Ptáky na obloze neuhlídáte, drůbež ano!

Vydáno: 20. 11. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 20. 11. 2014.

Státní veterinární správa opět upozorňuje chovatele, v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v Německu, Nizozemí a Británii, na nutnost chránit drůbež před vlivy vnějšího prostředí, zejména před kontakty s volně žijícími ptáky.

Jaká je současná situace v Evropě

Od počátku listopadu se začaly objevovat případy vysocepatogenní aviární influenzy, a to subtypu H5N8 v Německu, Nizozemí a i ve Velké Británii.

Dnes probíhá v Bruselu zasedání Veterinárního výboru, na kterém budou projednána opatření ve vztahu k Německu, Nizozemí a Velké Británii. Rovněž bude diskutována strategie v rámci celé EU k zabránění dalšího šíření této nákazy.

Německo – datum potvrzení 5. 11. 2014

Ohnisko subtypu H5N8 bylo hlášeno v hospodářství s chovem výkrmových krůt v obci Heinrichswalde, ve spolkové zemi Meklnbursko-Pomořansko. V hospodářství se nacházelo zhruba 31 000 krůt. Od 1. listopadu jich uhynulo 1 880. Německé úřady neprodleně přijaly opatření: Kolem ohniska bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru a dne 6. listopadu 2014 začalo v ohnisku utrácení a neškodné odstraňování drůbeže. Na hospodářstvích nacházejících se v ochranné zóně kolem ohniska probíhá také utrácení a neškodně odstraňování veškeré drůbeže.

Nizozemí – datum potvrzení 16. 11. 2014

Ohnisko subtypu H5N8 bylo hlášeno v hospodářství s chovem nosnic Hekendorp v obci Oudewater v provincii Utrecht. Šlo o 150 000 uvnitř chovaných nosnic. Klinické příznaky se objevovaly v jednom hejnu ze šesti. Celkem uhynulo 1 000 kusů. Nizozemské úřady též přijaly opatření: Kolem ohniska bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru. Na celém území Nizozemska byl na 72 hodin vyhlášen úplný zákaz přesunů drůbeže, drůbežích produktů a hnoje z hospodářství s komerčním chovem drůbeže.

Ve vymezeném pásmu dozoru ohniska se nachází 7 komerčních chovů drůbeže. Nejbližší drůbeží farma je vzdálená 2,6 km, byly zde odebrány vzorky a laboratorně vyšetřeny s negativním výsledkem. Hospodářství v pásmu dozoru jsou kontrolována a také testována.

Velká Británie – datum potvrzení 16. 11. 2014

Ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5 bylo hlášeno v hospodářství s chovem plemenných kachen v North Yorkshire. Ze 6 000 uvnitř chovaných plemenných kachen uhynulo 338 kusů. Britské úřady neprodleně přijaly všechna opatření dle evropské legislativy k zamezení šíření nákazy, tj. kolem ohniska bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru.

A jak reaguje naše Státní veterinární správa

Státní veterinární správa pečlivě sleduje nákazovou situaci v zahraničí a zajišťuje na našem území monitoring ptačí chřipky v souladu s evropskou legislativou ve spolupráci se specializovanými laboratořemi. Program sledování spočívá ve vyšetřování podezřelých úhynů volně žijících ptáků a různých druhů drůbeže v komerčních chovech. Za první pololetí roku 2014 bylo vyšetřeno celkem 18 volně žijících ptáků a 88 chovů drůbeže s odběrem 1 180 vzorků krve, vše s negativním výsledkem.

O aktuálních změnách v nákazové situaci Státní veterinární správa informuje jak veřejnost, tak zejména chovatele. Pro případ výskytu aviární influenzy na našem území máme zpracovaný pohotovostní plán pro zdolávání této nákazy, který je stále vylepšován. Například letos bylo opět organizováno za tímto účelem simulační cvičení.

Základním preventivním opatřením je u nás tzv. systém včasného varování v chovech drůbeže, kdy jsou chovatelé povinni hlásit místně příslušné krajské veterinární správě každou podezřelou změnu v chovech drůbeže, zejména pokles v příjmu potravy a vody, pokles v produkci vajec a zvýšené úhyny. Při nálezu většího počtu uhynulých volně žijících ptáků se taktéž provádí vyšetření.

Z uvedeného vyplývá, že orgány státního veterinárního dozoru jsou připravené na všechny eventuality, a díky úzké spolupráci s chovateli věříme, že si uvědomují případná rizika a dovedou své chovy uchránit před ptačí chřipkou. Hlavní zásadou je bránit chovy před kontaktem s volně žijícími, zejména migrujícími ptáky a podávat krmení i napájení na chráněných místech.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR