Bezpečnost potravin

Projekt „Nanogenotox“ pro stanovení rizik z nanomateriálů

Vydáno: 17. 8. 2010
Autor:

Francouzský úřad Afsset vyšetřuje materiály obsahující nanočástice a koordinuje 3-letý evropský program zaměřený na stanovení toxicity a ekotoxicity.

Francouzský Úřad pro zdravotní bezpečnost životního a pracovního prostředí (Afsset) publikoval v březnu 2010 studii ("OPINION of the French Agency for Environmental and Occupational Health Safety Concerning the "Assessment of risks associated with nanomaterials for the general population and the environment") o rizicích spojených s nanomateriály pro obyvatelstvo a prostředí. Bylo vyšetřeno několik stovek produktů (textilie, kosmetika, potraviny, stavební materiály), v nichž jsou nanočástice přirozeně přítomné. S cílem stanovení zdravotního rizika se pozornost soustředila na 4 produkty, které jsou často používány, které  působí prostřednictvím kůže, dýchání a příjmu potravin a u kterých je třeba posoudit, jak jsou nebezpečné:

          antibakteriální ponožky, textilní vlákna obsahují nanočástice stříbra, otázka nebezpečí oxidačního stresu,

          samočisticí cement, obsahuje nanočástice oxidu titaničitého, otázka nebezpečí vytváření rakovinných buněk a zánětů plic,

          krémy proti slunci, obsahuje nanočástice oxidu titaničitého, otázka nebezpečí průniku do hloubky epidermisu,

          cukr moučka (kuchyňská sůl“, může obsahovat nanočástice oxidu křemičitého k zachování sypkosti.

Byla zjišťována četnost používaných materiálů s nanočásticemi. A shromažďovány informace, jak se s materiály zachází. Z šetření vyplývá, že je především třeba

          zajišťovat vysledovatelnost nanomateriálů,

          uvádět přítomnosti nanomateriálů na etiketě,

          zakázat použití takových nanomateriálů, u nichž je riziko větší než přínos,

          harmonizovat národní a EU legislativu.

Dalším cílem Afsset jeběhem 2 let zpracovat novou metodiku hodnocení zdravotních rizik. Dosud jen 2 % zveřejněných studií o nanomateriálech se zabývají zdravotními riziky a riziky pro prostředí.

 

Pro vyhodnocení toxikologie a ekotoxikologie nanomateriálů Afsset koordinuje nový 3-letý evropský program „Nanogenotox“,  který má prověřit toxický účinek na geny a DNA u 14 nanomateriálů ze tří hlavních skupin: oxid titaničitý, oxid křemičitý a nanočástice uhlíku. Na programu se podílí 18 pracovišť z 13 států. Rozpočet programu je 6,2 mil. EUR, z toho 45 % z prostředků EU a 55 z vlastních prostředků států.

Dtsch. Lebensm. Rdsch, 106, 2010, č. 6, s. 318-319

Afsset