Bezpečnost potravin

Prodávat maso z hotelu?

Vydáno: 31. 10. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 30. 10. 2014.

Prodávat maso z hotelu? Jen jsou-li splněny předpisy!

Inspektoři Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje na základě podnětu uskutečnili kontrolu prodeje masa v místně příslušném hotelu. Zjistili, že toto zařízení není registrováno krajskou veterinární správou pro uvádění živočišných produktů do oběhu, a prodej masa navíc probíhal v nevyhovujících hygienických podmínkách a k prodávanému zboží byl předložen dodací list v německém jazyce. Provozovatelka byla poučena o povinnosti registrovat provozovnu před zahájením prodeje živočišných produktů a o povinnosti hlásit krajské veterinární správě příchod zásilky živočišných produktů z jiných členských států. Dále bylo provozovatelce zakázáno uvádět nabízené živočišné produkty do oběhu do doby, než jí bude udělena registrace. Bude uložena pokuta ve výši 50 tisíc korun.

Na základě tohoto případu bychom rádi připomněli, že podle zákona o potravinách (č. 110/1997 Sb. v platném znění), bude od 1. 1. 2015 Státní veterinární správa vykonávat státní dozor nad uváděním nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů na trh při poskytování stravovacích služeb.

V případě „dovozu“ z jiného členského státu se na provozovatele těchto zařízení začne vztahovat i nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů z jiných členských států. Tento příjemce bude muset nahlásit údaje o:

a) druhu živočišných produktů přicházejících na místo určení; 

b) množství živočišných produktů přicházejících na místo určení;

c) členském státě a zařízení, z něhož jsou živočišné produkty odesílány na místo určení, včetně čísla schválení nebo registrace zařízení;

d) adrese místa určení a číslu schválení nebo registrace osoby provozující místo určení;

e) fyzikálním stavu nebo způsobu úpravy živočišných produktů přicházejících na místo určení;

f) o předpokládané jednotkové ceně v místě dodání nebo prodeje bez daně z přidané hodnoty.

  Doba pro nahlášení zásilky živočišných produktů je stanovena na 48 hodin před jejich příchodem z jiného členského státu na místo určení.

Informace musí příjemce oznámit krajské veterinární správě prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy, tj. formuláře zveřejněného na internetových stránkách www.svscr.cz. Jiný způsob není přípustný.

Zkrátka podnikat není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát ,a pokud má někdo pochybnosti, či je mu něco nejasné, měl by neprodleně kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR