Bezpečnost potravin

Proč vznikají tak ničivé povodně?

Vydáno: 24. 8. 2002
Autor:

nerespektování základních ekologických a environmentálních funkcí přírodních a přírodě blízkých ekosystémů v kulturní krajině

Škody, které vznikly v důsledku povodně lze do značné míry přičíst nerespektování základních ekologických a environmentálních funkcí přírodních a přírodě blízkých ekosystémů v kulturní krajině. Tyto ekosystémy jsou i na extrémní srážky a povodně adaptovány a jsou i stabilizačními prvky krajiny. Příčiny povodňových škod lze do značné míry svalit na nerespektování přirozených inundací jako silně rizikového prostředí (výstavba), na snížení přirozených retenčních schopností krajiny a inundací, rychlé převedení povodňových průtoků do níže položených oblastí, nevhodné plošné odvodnění a zornění pramenných horských oblastí optimálně složených z lesů, rašelinišť a trvalých travních porostů, poškození lesních porostů imisemi a nahrazování smíšených nebo listnatých lesů jehličnatými monokulturami, narušení retenčních schopností půd vlivem husté sítě zpevněných cest, změny vegetačního krytu, velkovýrobní organizaci zemědělského půdního fondu, zanedbání údržby břehových a doprovodných porostů atd. Dopad povodní by nemusel být tak katastrofální, kdyby byla respektována základní pravidla přírodních zákonů, dynamiky vodního režimu říční sítě a kdyby byly udržovány a obnovovány nutné technické, biotechnické a biologické úpravy toků a niv.

In.: Krajina a voda, Veselí n/Mor., MŽP, MZe, AOPK, 1998, s. 19-24 (Šť)ÚZK, C 34 849