Bezpečnost potravin

Příznivé stanovisko EFSA pro bisglycináty

Vydáno: 28. 6. 2008
Autor:

Cheláty bisglycinátů některých dvojmocných kovových prvků jsou přípustnou alternativou nutričních složek, zatím nebylo rozhodnuto o komplexu glycinátu a nikotinátu chromu.

Albion Laboratories Clearfield (Utah, USA) a Health Food Manufacturers Association UK požádali o schválení používání chelátu bisglycinátu mědi a chrómu a komplexu glycinátu a nikotinátu chrómu do doplňků stravy. Dále se jednalo o schválení chelátu bisglycinátu zinku do širokého spektra potravin včetně suplementů a chelátu bisglycinátu vápníku a hořčíku do potravin pro zvláštní výživu a do suplementů. Tyto bisglycináty sestávají z dvojmocných iontů příslušných kovů vázaných na dvě molekuly glycinu, a sice na karboxylovou skupinu a na alfa-amino-skupinu kovalentními vazbami tak, že jsou vytvořeny dva heterocyklické kruhy. Tím, že poměr kovu k ligandům je 1 : 2 zabraňuje reakcím s inhibitory ve stravě, které by mohly kovové ionty absorbovat a kovy se nemohou zúčastňovat oxidačních rakcí.
Panel pro aditiva a kontaminanty (AFC = Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food) úřadu EFSA posuzoval biologickou využitelnosti uvedených prvků z těchto sloučenin.
K posouzení nebyly požadovány studie o genotoxicitě těchto látek vzhledem k podobnosti s bisglycinátem železnatým, pro který byla již v r. 2006 stanovena hodnota NOAEL 400 mg/kg tělesné hmotnosti na den.
Studie týkající se chronické a reprodukční toxicity, karcenogenity nejsou dostupné, ale dlouhodobé krmné pokusy na myších nedávají podnět k pochybnostem.
Podle zveřejněného stanoviska jsou aminokyselinové cheláty minerálních prvků vhodné jako alternativa k již schváleným sloučeninám zmíněných prvků. Přípustné množství by mělo odpovídat jiným již schváleným sloučeninám uvedených minerálních prvků.
Odhadem hypotetického příjmu výše uvedených kovových prvků ze všech zdrojů se dospělo k tolerovatelným hodnotám, a sice 5 mg/den u mědi, 25 mg/den u zinku. 25000 mg/den u vápníku, 250 mg/den u hořčíku. Expoziční ekvivalent pro glycin bude 12 mg/den u bisglycinátu měďnatého, 57 mg/den u zinečnatého, 9 239 u vápenatého a 1523 mg/den u hořečnatého. Odhadnutá expozice je nižší než hodnota NOAEL 400 mg glycinátu/kg.
Dosavadní obvyklý příjem glycinu z živočišných i rostlinných bílkovin je ca 26 mg/kg tělesné hmotnosti u dospělých, 43 mg/kg u dětí do 15 let.
Glycin je již povolen pro nutriční účely (směrnice 2001/15/ES) do potravin pro zvláštní výživu (PARNUTS). Glycin a jeho soli (E 640) je povolen jako aditivum (směrnice 95/2/ES), není však stanovena hodnota ADI.
Na rozdíl od výše uvedených látek není pro komplex glycinátu a nikotinátu chromu dostatek informací ohledně specifické identity složek, takže panel nemůže posoudit biovyužitelnost chromu z tohoto zdroje.