Bezpečnost potravin

Přítomnost plastových mikročástic a nanočástic v potravinách

Vydáno: 8. 7. 2016
Autor: KM EFSA

EFSA vydal stanovisko Vědeckého panelu pro kontaminanty k přítomnosti mikročástic a nanočástic plastů v potravinách, zejména v mořských plodech.

Na základě požadavku Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (Bundesinstitut für Risikobewertung – BfR) byl Vědecký panel pro kontaminující látky v potravinovém řetězci EFSA (Panel CONTAM) požádán o zpracování vědeckého stanoviska k přítomnosti mikročástic a nanočástic plastů v potravinách, zejména v mořských plodech.

Primární plastové mikročástice jsou plasty originálně vyrobené v dané velikosti, zatímco sekundární plastové mikročástice jsou výsledkem fragmentace. Nanočástice mohou pocházet z vyráběných materiálů nebo mohou vznikat v průběhu fragmentace zbytků mikroplastů. Mikroplasty mají velikost od 0,1 do 5000 μm (0,0001 – 5 mm) a nanoplasty od 1 do 100 nm (0,001–0,1 μm).

V současné době neexistuje legislativa upravující přítomnost mikro a nanočástic plastů jako kontaminantů v potravinách. Metody identifikace a kvantifikace mikroplastů v potravinách, vč. mořských plodů jsou dostupné, ale data o jejich výskytu jsou omezená. Pro nanoplasty však nejsou dostupné ani metody a ani data o jejich výskytu v potravinách.

Mikročástice mohou obsahovat až 4 % aditiv a plasty jsou schopné adsorbovat kontaminující látky. Jak aditiva, tak kontaminanty mohou být organického i anorganického původu. Na základě konzervativního odhadu by mikroplasty v mořských plodech měly mít pouze malý efekt na celkovou expozici aditivům či kontaminantům. Chybí však data o toxicitě a toxikokinetice mikroplastů a nanoplastů využitelná pro hodnocení rizik pro zdraví lidí.

Z tohoto důvodu vědecký panel CONTAM doporučil, aby byly dále vyvíjeny a standardizovány metody pro mikroplasty a nanoplasty vhodné  ke stanovení jejich přítomnosti a identity a pro určení jejich množství v potravinách. Také by měla být zajištěna produkce dat o přítomnosti mikroplastů a nanoplastů v potravinách a to zejména o přítomnosti menších částic (< 150 μm), včetně posouzení vlivu procesu zpracování potravin.

Panel CONTAM zhodnotil, že je nezbytný další výzkum toxicity a toxikokinetiky mikroplastů a nanoplastů, včetně studií o lokálních efektech na gastrointestinální trakt (GIT); a také výzkum degradace mikroplastů  a možné tvorby nanoplastů v GIT lidí.

Celé stanovisko Panelu CONTAM naleznete na webu EFSA: „Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood


Zdroj: EFSA „Microplastics and nanoplastics in food – an emerging issue“