Bezpečnost potravin

Přístup SZPI ke kontrole šarží na lihovinách

Vydáno: 9. 9. 2022
Autor: SZPI

Stanovisko SZPI k označování šarží lihovin PPP

Při kontrolní činnosti se vyskytly případy, kdy na láhvi lihovin chybí původní šarže přidělená výrobcem, resp. tato výrobní šarže byla mechanicky odstraněna a výrobku byla přidělena distributorem nebo dovozcem „nová šarže“, která ani nutně nemusela odpovídat definici šarže v § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 110/1997, o potravinách.

Z důvodu nejasnosti přístupu ke kontrole takto nově udělených šarží SZPI požádala o stanovisko příslušné generální ředitelství Evropské komise – DG SANCO (Directorate General for Health and Safety), které uvádí, že není možné, aby provozovatel potravinářského podniku doznačil výrobky s chybějící šarží nově přidělenou šarží, aniž by byl při kontrole schopen doložit, jaká byla původně stanovená šarže výrobcem.

DG SANCO ve svém stanovisku poukázalo na znění čl. 3 směrnice 89/396/EHS, o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří, který stanoví, že: “Šarže musí být stanovena v každém případě výrobcem dané potraviny, jejím zpracovatelem nebo balírnou nebo prvním prodejcem usazeným ve Společenství“. Toto znění naznačuje, že jednou vyznačená šarže by neměla být měněna. Nicméně  změnu šarže je možné provést, přičemž jedním z důvodů je např. rozdělení šarže, které může být považováno za stanovení nové šarže. V takových případech však provozovatel potravinářského podniku musí uchovávat záznam o původním označení šarže, tak aby byly dodrženy požadavky na označení šarže a taktéž v návaznosti i požadavky na čl. 18 nařízení (ES) č. 178/2002.

Směrnice 89/396/EHS byla sice nahrazena Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011, ale tato povinnost zůstala stejná. Podle článku 4 posledního odstavce směrnice č. 2011/91/EU musí být údaj o šarži ve všech případech uveden tak, aby byl snadno viditelný, jasně čitelný a nesmazatelný.

Nezdokumentovanou změnu jednou vyznačené šarže, tedy změnu bez možnosti identifikace původní šarže, jakýmkoliv jiným subjektem, než provozovatelem potravinářského podniku, který je primárně odpovědný za činnost označování ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není možné v souladu s názorem Evropské komise akceptovat a taková změna šarže jde proti smyslu požadavků směrnice 2011/91/EU, zákona č. 110/1997 Sb.
(viz § 3, odst. 1, písm. o) zákona č. 110/1997 Sb., kdy je provozovatel potravinářského podniku povinen zachovat označení šarže), ale i proti zásadám sledovatelnosti dle nařízení č. 178/2002.

Zdroj: SZPI