Bezpečnost potravin

Připravované změny zákona o potravinách

Vydáno: 8. 6. 2003
Autor:

V souvislosti s očekávaným vstupem ČR do EU se pracuje na změnách zákona č. 110/1997 o potravinách, zákona o SZPI a dalších dozorových orgánech a zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví.

V souvislosti s očekávaným vstupem ČR do EU se připravují změny v zákonu č. 110/1997 o potravinách, v zákonu o SZPI a dalších dozorových orgánech a zákona o veřejném zdraví, a to m.j. z důvodu, že po přistoupení k EU budou vedle právních předpisů ČR přímo platit i nařízení EU a není možné, aby určitá ustanovení byla duplicitně zakotvena v různých předpisech. Jedná se především o problém nařízení EU č. 178/2002, které řeší rámcově celou problematiku potravin včetně dozoru a systému rychlého varování.
Kromě odstranění duplicity bude nutná úplná harmonizace českých předpisů s EU, takže musí být používány stejné definice pojmů. Proto musí být v zákonu 110/1997 § 3 zásadně změněna definice „provozovatel potravinářského podniku“, která podle nařízení EU č. 178/2002 má širší záběr, tzn. že zahrnuje i prodejce. Znamená to dodržování příslušných ustanovení v celém řetězci až po prodej.
Povinnost oznamovat zahájení výroby bude rozšířena i o povinnost oznámení předmětu výroby, případné změny předmětu výroby a ukončení výroby.
Dovoz ze třetích zemí se v případě potravin, pro které je vydáno omezující rozhodnutí nebo nařízení EU, bude moci realizovat jen, pokud orgán dozoru v místě původu vydá osvědčení o nezávadnosti. Totéž se týká i potravin, pro které je vydán omezující předpis EU kvůli nebezpečí překročení limitů radiace.
Řešením problematiky související s nakládáním s radioaktivními potravinami je pověřen „Úřad pro jadernou bezpečnost“. V případě radiační havárie nebo jiného ohrožení se nařizuje likvidace potravin, za které má být poskytnuta náhrada ze státního rozpočtu.
Pro obchodování v EU bude platit celní režim volného oběhu, v případě dovozu nebo vývozu do třetích zemí musí být splněny předpisy české nebo předpisy příslušné země nebo pravidla stanovená mezinárodní smlouvou (pokud taková existuje). Potravina, která jakostí neodpovídá takovým předpisům (nesmí být ale zdravotně závadná, a to včetně radionuklidů) se může dodávat za předpokladu souhlasu dozorových orgánů příslušné země. Jediným celním místem v ČR, která nebude hraničním státem, bude letiště Ruzyně. V rámci EU nebude už zboží na hranicích procházet celnicí.
Dozorem nad dodržováním ustanovení týkajících se klasifikace těl jatečných zvířat je pověřen UKZUZ.
Nově bude stanovena povinnost uvádět při označování zemi původu, a to nejen u dovážených potravin, pokud země původu nevyplývá z jiných již uvedených údajů.
Přípustnost ozařování bude výslovně omezena jen pro koření, přičemž při označování bude uváděna formulace „ošetřeno ionizací“.
Možnost uvádění omezeného výčtu údajů, která platila pro obaly s plochou menší než 10 cm2, se rozšíří i na trvale označené skleněné obaly.
Kvůli odstranění překážek volného obchodu (podle usnesení vlády 601/2001) bude platit, že je-li potravina označena v souladu s předpisy EU, ale nikoli s předpisy ČR, bude možno ji dovážet. Totéž bude platit i pro vývoz našich potravin.
Pokud jde o kompetence ohledně potravin určených pro zvláštní výživu (vyhláška 23/2001), došlo k dohodě mezi ministerstvy a zmocnění pro vydání vyhlášky bude mít MZ ČR. Potraviny pro zvláštní výživu s výjimkou doplňků stravy a potraviny nového typu nebudou nadále muset být schvalovány, pouze bude předkládána etiketa.
Podle plánu legislativních prací má být novela zákona předložena vládě v červnu 2003. Účinnost zákona by měla s výjimkou několika upřesňujících formulací nastat až dnem přistoupení k EU.

V návaznosti na nařízení EU č. 178/2002 se stanou důležitou součástí zákona i ustanovení týkající se systému rychlého varování při vzniku rizika z potravin. Systém bude pro více rezortů současně specifikován v nařízení vlády. Při zjištění rizika, bude povinnost oznámit to SZPI, která informuje další dozorové orgány a pokud riziko přesahuje hranice země, informuje i úřad EFSA v Bruselu.

Zpracováno podle semináře „O změnách a doplňcích potravinářské legislativy v 1. pololetí 2003, konaného 23. 4. 2003 v Praze