Bezpečnost potravin

Příměstské tábory kontrolám hygieniků nepodléhají

Vydáno: 6. 8. 2018
Autor: HSHMP

Doporučení HSHMP k výběru příměstských táborů

Období letních prázdnin je časem letní dětské rekreace, kdy tisíce dětí tráví čas na oblíbených letních táborech spojených s jedno až tří týdenním pobytem mimo domov. V posledních letech však začíná být stále více preferována forma tak zvaných příměstských táborů, kdy se děti v průběhu dne na konkrétním místě v relativní blízkosti svého domova zabývají určitou zájmovou činností, po jejímž ukončení odcházejí domů. Poměrně neznámým faktem je skutečnost, že zatímco letní tábory se podrobují dozorům hygieniků, ty příměstské hygienickým kontrolám nepodléhají. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) proto opětovně přináší pro širší laickou veřejnost podrobnější vysvětlení.

Letní dětská rekreace každoročně probíhá v několika formách: stanové či stálé táboryv rekreačních zařízeních, tématické tábory a kurzy, putovní tábory a příměstské tábory. Krajské hygienické stanice coby orgány ochrany veřejného zdraví se zabývají pouze těmi akcemi, které jsou spojeny s organizovaným pobytem dětí včetně ubytování bez rodičů, ke kterým mají zmocnění ke státnímu zdravotnímu dozoru podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Z pohledu uvedeného zákona jde dle ust. § 8 odst. 1 o zotavovací akce (organizovaný pobyt pro 30 a více dětí na dobu delší než 5 dní včetně výchovně rekreačního tábora) a dle ust. § 12 o jiné podobné akce pro děti ve zjednodušené formě pro menší počet dětí či na dobu kratší než 5 dnů. Na obou těchto typech akcí se provádí státní zdravotní dozor – kontroly nad plněním povinností uložených uvedeným zákonem a prováděcím předpisem – platnou vyhláškou č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.  

Vše v předchozím odstavci uvedené se netýká letních příměstských táborů. Tyto tábory neposkytují ubytování, pokud však tábor pořadateli nazvaný příměstský poskytuje i ubytování, měl by již plnit požadavky na zotavovací či jiné podobné akce, byť se odehrává na území města.  Pak je na místě ověřit si na odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP, zda je tato aktivita ohlášena.

Příměstské tábory nemají stanoveny zákonné povinnosti ve smyslu ochrany veřejného zdraví, a tudíž nejsou HSHMP kontrolovány. Jsou to aktivity zpravidla na územích měst pořádané nejrůznějšími subjekty v pracovní dny. Jejich činnost většinou účelově vzniká pouze na dobu letních a jiných prázdnin.  Nabídka těchto akcí je velmi široká – co do náplněi podmínek. Rodiče mohou vybírat hlavně podle zaměření nejvhodnější typ akce pro své děti. 

Doporučení k výběru příměstských táborů

Zde je na místě rodiče upozornit, že výběru takové aktivity pro své děti by měli věnovat stejnou pozornost, jako výběru letního tábora. 

V obecné rovině lze z pohledu HSHMP rodičům doporučit:  

  DOPORUČENÍ
a/ Především by mělo být zřejmé, kdo tábor pořádá. Přednostně lze doporučit aktivity těch subjektů, které celoročně pracují s dětmi. Přesto je dobré ověřit si pomocí internetu a osobních zkušeností reference na konkrétní aktivity.
b/ Důvěryhodnější akce bude nejen ta, o které lze získat co nejvíce informací, ale především ta, jejíž pořadatel si vyžádá i informace od rodičů – o případných zdravotních omezeních dítěte, dietě či alergii, plaveckých schopnostech apod.
c/ Důležité je vzájemné poskytnutí telefonických kontaktů. Dále je velmi vhodné, aby někdo z osob zabezpečující tyto aktivity měl kurz první pomoci. 
d/ Rodiče by měli dostat úplnou informaci o tom, co vše je v ceně. Pokud je nabízeno stravování formou oběda či svačin, je plně na místě požadovat jídelníček a informaci o výrobci pokrmu. Pokrmy připravované v provozovnách stravovacích služeb (školní jídelny, menzy, restaurace, bufety) a tamtéž konzumované by neměly znamenat možné ohrožení zdraví dítěte. Proto jsou pravidelně kontrolovány. Určitým problémem může být manipulace s pokrmy laickou nepoučenou osobou při dalším převážení a vydávání pokrmu.
e/ Pokud je dítě vybaveno vlastní doma připravenou svačinou, měla by svačina obsahovat především trvanlivé potraviny nepodléhající snadné zkáze nebo by měla být zajištěna možnost její úchovy v chladícím zařízení.
f/ Vždy je nutno myslet na celodenní pitný režim, obzvlášť v těchto nadměrně  horkých dnech – rodiče by měli obdržet informaci, jakým konkrétním způsobem bude pití zajištěno, případně, zda je potřebné vybavit dítě vlastním nápojem vhodného typu.
g/

 I ve městech je nezbytné myslet na prevenci a chránit dítě před přisátím klíštěte, pokud se bude během akce pohybovat v zeleni. Po návratu dítěte se pak vždy přesvědčit, zda si dítě nějaké klíště nepřineslo domů.

 

Skutečných letních táborů je v Praze jak šafránu  

Hlavní město Praha je v tomto ohledu specifickým regionem, neboť většina letních pobytových akcí pro děti probíhá mimo její území. V Praze se konají spíše sportovní soustředění než typické zotavovací akce s využitím školských budov k ubytování účastníků a stravovacích služeb ke stravování.  

HSHMP letos eviduje 2 letní zotavovací akce, kterých by se v průběhu prázdnin mělo zúčastnit přibližně 320 dětí. O hodnocení státního zdravotního dozoru na těchto akcích bude HSHMP informovat prostřednictvím svých internetových stránek po ukončení prázdnin.

Mimořádnou akci v Praze představoval nedávno ukončený XVI. Všesokolský slet, kterého se zúčastnilo kolem 13 000 osob včetně dětí a mládeže. Cca 5 000 osob bylo ubytováno v 24 školských zařízeních, kde účastníkům sletu bylo poskytnuto kromě ubytování také stravování.  HSHMP, v souladu s platnými právními předpisy, provedla v těchto zařízeních státní zdravotní dozor. V převážné většině kontrolovaných školských zařízení závady shledány nebyly. Drobné závady se vyskytly jen ve stravovacích zařízeních. Ty však byly ještě před zahájením sletu odstraněny. 

V Praze 6. 8. 2018 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí

Zdroj: HSHMP

 


Ilustrace: Grifart 

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):