Bezpečnost potravin

Při vedrech jsou zaměstnavatelé povinní zaměstnancům poskytovat ochranné nápoje, připomínají pražští hygienici

Vydáno: 14. 8. 2018
Autor: HSHMP

Na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami mají zaměstnavatelé zákonnou povinnost poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje.

Současná vleklá vlna veder představuje enormní zátěž pro zaměstnance řady profesí. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, připomíná, že zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost poskytovat zaměstnancům na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.


Foto: Shutterstock

Povinnosti zaměstnavatele a pracovní podmínky zaměstnanců při vysokých teplotách vymezuje v obecné rovině zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a konkretizuje je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) zpracovalo k danému tématu věcný vysvětlující text. HSHMP proto s obsahem uváděného textu, prostřednictvím svých internetových stránek, seznamuje širokou veřejnost:

Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách současně publikuje obdobné informace v přehledném textu nazvaném „Horko a ochranné nápoje při práci“
– viz link http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/horko-a-ochranne-napoje-pri-praci_4079_2014_5.html

HSHMP v dané souvislosti pro celkový přehled navíc zveřejňuje úplné aktuální znění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

V Praze 14. 8. 2018

Ing. Václav Krýsa
ředitel odboru hygieny práce

 

Zdroj: HSHMP