Bezpečnost potravin

Při kontrolách hygienických požadavků ve školách a školských zařízeních v Praze v prvním letošním čtvrtletí zjištěna pochybení v 5,3 % případů

Vydáno: 9. 5. 2023
Autor: HSHMP

Foto: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) provedla v období prvního čtvrtletí letošního roku 303 kontrol se zaměřením na plnění hygienických požadavků ve školách a školských zařízeních. Kontroly probíhaly v rámci výkonu státního zdravotního dozoru. Z celkového počtu kontrol se pochybení projevilo u 16 kontrol, což činí 5,3 %.

Závady zjištěny v 9 zařízeních školního stravování: zaměstnanci odboru hygieny dětí a mladistvých zde objevili například nedostatečnou provozní hygienu nebo zanedbanou údržbu prostor a předmětů přicházejících do styku s potravinami a pokrmy. Dále pak nedodržování skladovacích podmínek daných výrobcem či křížení čistého a nečistého provozu, což ve svém důsledku představuje významné riziko ohrožení zdraví konzumentů.

Čtyřikrát hygienici v praxi identifikovali nedodržení provozních podmínek základních škol, jednou ve střední škole a dvakrát v dětské skupině. Závady se týkaly nedodržení požadavků na šatny, hygienická zařízení a jejich vybavení. Vyskytla se i pochybení v oblasti dodržování mikroklimatických podmínek a zajištění vhodného pracovního místa pro žáky v IT učebně. V dětských skupinách bylo zjištěno nedodržení požadavku na očkování dětí.

S provozovateli předmětných školských zařízení bylo, případně bude zahájeno přestupkové řízení. V návaznosti na zjištěná pochybení HSHMP statutárním zástupcům školských zařízení a také konkrétním fyzickým osobám připomněla zásady správné hygienické praxe a nutnost zajistit co nejdříve konkrétní nápravná opatření.

Vybrané fotografie z konkrétních kontrol prováděných odborem hygieny dětí a mladistvých HSHMP v průběhu 1. čtvrtletí 2023:

Foto č. 1: příklad správné hygienické praxe v provozovně školní jídelny


Foto č. 2: důležité je také správné skladování potravin a udržování čistoty všech prostor, kde se manipuluje s potravinami


Foto č. 3: přístroje a zařízení přicházející do styku s potravinami a pokrmy musí být v dobrém technickém stavu, aby byla možná jejich správná údržba


Foto č. 4: všechny povrchy v prostoru, kde se manipuluje s potravinami a pokrmy musí být udržovány v čistotě a dobrém stavebně technickém stavu, toto je ukázka zanedbané provozní hygieny


Foto č. 5: plíseň do kuchyně rozhodně nepatří, hrozí šíření spor plísní a kontaminace potravin a pokrmů. Plísně představují zdravotní riziko jak pro zaměstnance, tak pro konzumenty


Foto č. 6: v daném případě chybí označení masa, datum zamražení, datum spotřeby, není zajištěna sledovatelnost potraviny a zároveň jde o nesoulad, co se týče použití materiálů přicházejících do přímého kontaktu s potravinou (plastová nádoba a igelitový sáček)


V Praze 5. 5. 2023
odbor hygieny dětí a mladistvých HSHMP

Zdroj: HSHMP