Bezpečnost potravin

Prezident republiky podepsal novelu rostlinolékařského zákona

Vydáno: 25. 5. 2012
Autor: SRS

Tisková zpráva SRS ze dne 24. 5. 2012.

Prezident České republiky v pátek 18. 5. 2012 podepsal novelu zákona o rostlinolékařské péči, jejímž hlavním cílem je transpozice směrnice za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. Novela tak mimo jiné přináší plošné uplatňování metod integrované ochrany rostlin pro profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin.

Tato směrnice stanovuje cíle a prostředky pro bezpečnější používání přípravků na ochranu rostlin a zároveň vymezuje zásady integrované ochrany rostlin, která klade důraz na kvalifikované používání pesticidů s minimalizací ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí“, shrnuje základní myšlenku tohoto unijního právního předpisu ředitel Státní rostlinolékařské správy Zdeněk Mach a dodává: „Účelem novely našeho zákona je mimo jiné zavedení efektivních systémů opatření, která vzhledem k možným rizikům plynoucím z používání přípravků na ochranu rostlin zabezpečí lepší informovanost široké veřejnosti o všeobecných dopadech plynoucích z používání pesticidů.“ Směrnice 2009/128/ES, která stanovuje rámec pro činnost Evropské unie za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, byla přijata členskými státy Evropské unie v roce 2009 a vytyčuje 8 obecných zásad integrované ochrany rostlin, jejichž dodržování bude pro všechny profesionální uživatele závazné od 1. 1. 2014.

Novela rostlinolékařského zákona dále definuje odborné požadavky na osoby prodávající přípravky na ochranu rostlin a jejich informační povinnost ve vztahu k použití přípravků, jejich rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Dále jsou zavedena opatření na ochranu vodního prostředí a pitné vody, omezuje se použití pesticidů v chráněných územích a jsou vymezeny skupiny přípravků na ochranu rostlin, jejichž prodej je určen výlučně pro profesionální použití.

Novela rostlinolékařského zákona také zakazuje leteckou aplikaci přípravků. Tu může Státní rostlinolékařská správa povolit jen na základě schváleného plánu letecké aplikace nebo v případech, kdy je ohroženo zdraví lidí, zvířat nebo hrozí závažná újma životnímu prostředí.

V novele zákona je rovněž nově upraveno pověřování subjektů k výkonu odborných činností. Státní rostlinolékařská správa bude moci pověřovat právnické osoby k výkonu referenční laboratoře pro diagnostiku regulovaných škodlivých organismů a fyzické a právnické osoby k provádění odborných rostlinolékařských činností, jakými jsou například monitoring neregulovaných (nekaranténních) škodlivých organismů nebo sledování účinnosti geneticky modifikovaných organismů využívaných v ochraně rostlin.

Novela zákona o rostlinolékařské péči nabyde účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, s výjimkou některých ustanovení.

Zbyněk Škodáček, tiskový mluvčí SRS

Zdroj:  eAGRI