Bezpečnost potravin

Prevence proti fuzariózám pšenice již na podzim

Vydáno: 10. 10. 2003
Autor:

Vědci z Univerzity Hohenheim na základě dvouletých pokusů prokázali, že hnojení dusíkatým vápnem snižuje napadení pšenice fuzárii.

Vědci z Univerzity Hohenheim na základě dvouletých pokusů prokázali, že hnojení dusíkatým vápnem snižuje napadení pšenice fuzárii. Bylo zjištěno, že dusíkaté vápno redukuje oproti hnojení ledkem vápenato-amonným napadení klasů fuzárii v průměru o 45 %. Současně se zlepšuje klíčivost zrna z 86,9 na 92,3 %. S nižším výskytem fuzarióz na pozemcích ošetřených dusíkatým vápnem je spojen také nižší obsah deoxynivalenolu v zrnu.
Zdrojem infekce jsou posklizňové zbytky v půdě, na nichž houba přečkává zimu. Proto se riziko fuzarióz zvyšuje zejména po kukuřici jako předplodině nebo v důsledku bezorebného zpracování půdy. Právě na takových pozemcích je hnojení dusíkatým vápnem účinnou možností ke zlepšení půdní hygieny. Dusíkaté vápno v půdě reaguje alkalicky a podléhá rozkladu přes řadu meziproduktů. Vlivem půdní vlhkosti vzniká kyanamid, který eliminuje fuzária na povrchu půdy. Kyanamid se mění na amoniak, který podporuje rychlejší rozklad kukuřičné slámy a tím likviduje zdroj infekce. To všechno snižuje infekční tlak na jaře, takže problematika fuzarióz se stává nepodstatnou.
V praxi se v posledních letech osvědčilo hnojení dusíkatým vápnem v dávce zhruba 0,2 tuny na hektar na podzim. Toto množství bylo aplikováno u časných výsevů ve fázi vzcházení pšenice (objevení koleoptile nad povrchem půdy), nejlépe však přímo při výsevu. Podzimní dávka dusíkatého vápna nemá jen preventivní účinky proti fuzáriím. Kyanamid, který se však rychle rozkládá, hubí plže a likviduje převážnou část plevelů klíčících na podzim. Amoniak ve výživě mladých rostlinek pšenice pozitivně ovlivňuje tvorbu kořenového systému. Tím se zvyšuje zimovzdornost a urychluje nastartování růstu na jaře.
Neue Landw., 2003, č. 9, s. 35