Bezpečnost potravin

Předpisy EU proti přenosným chorobám z potravin

Vydáno: 14. 1. 2004
Autor:

Dvě rozhodnutí ES revidují dosavadní legislativu EU týkající se prevence zoonóz a přenosných TSE.

Rada ministrů zemědělství EU vydala koncem září 2003 dva právní předpisy ke snížení výskytu chorob přenášených potravinami, které nabývají účinnosti zveřejněním ve Věstníku EU.
/Rozhodnutí č. 2003/743 z 14. 10. 2003 o seznamu programů na eradikaci a monitorování chorob zvířat a kontrol zaměřených na prevenci zoonóz s nárokem na finanční příspěvek Společenství v roce 2004.
OJ L 268, 18.10,2003, s. 77
Rozhodnutí č. 2003/746 z 14. 10. 2003 o seznamu programů na eradikaci a monitorování některých TSE (přenosných spongiformních encefalopatií) s nárokem na finanční příspěvek Společenství v roce 2004.
OJ L 269, 21.10.2003, s. 24/

Tyto předpisy znamenají zásadní revizi dosavadní legislativy a mají zlepšit ochranu před zoonózami a před chorobami přenosnými ze zvířat na člověka. Umožňují např. kontrolovat rezistenci vůči antibiotikům nejen u původců zoonóz (salmonela, kampylobakter, listerie, E. coli tvořící toxiny), ale i u dalších důležitých bakterií. Kontrola salmonely bude rozšířena postupně nejen na různé druhy drůbeže a chovné vepře, ale i na jatečné vepře.
Pro převedení předpisů do národních legislativ existují postupné lhůty: v počáteční fázi se kontrola salmonely omezí jen na určité sérotypy, které však tvoří 70%ní podíl z veškerých hlášených salmonelóz u lidí. Další informace najdeten zde.

Ernährungs-Umschau, 50, 2003, č. 11, s.449