Bezpečnost potravin

Pražští hygienici zkontrolovali jakost vody z komerčních studní

Vydáno: 7. 12. 2017
Autor: HSHMP

Informace HSHMP o kontrole komerčních studní v roce 2017.

Na území hlavního města Prahy je v provozu 17 schválených komerčních studní. Jde o zdroje pitné vody, které jsou provozovány souvislosti s jinou činností – nejčastěji provozování restaurace nebo ubytovacího zařízení. Provozovatelé těchto studní mají povinnost kvalitu vody kontrolovat, resp. zajistit její kontrolu prostřednictvím akreditované laboratoře v četnosti a rozsahu v závislosti na počtu zásobovaných osob a objemu dodávané vody.  

Četnost těchto kontrol včetně výsledků konkrétních rozborů je průběžně sledována orgánem ochrany veřejného zdraví, Hygienickou stanicí hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), prostřednictvím celostátního registru. Nad rámec těchto kontrol je formou supervize, v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (dále jen „zákon“), prováděn vlastní státní zdravotní dozor, spojený s odběry vzorků, zajišťovaný přímo HSHMP. V případě, že jsou zjištěny závažné nedostatky zejména mikrobiálního charakteru je neprodleně po jejich zjištění vydán zákaz použití této vody jako pitné – k pití, přípravě pokrmů, mytí nádobí, sprchování a to do doby zajištění nápravných opatření.  

V letošním roce HSHMP, v rámci supervize – státního zdravotního dohledu, zkontrolovala 12 těchto studní spojených s odběrem vzorků k laboratornímu rozboru. 10 vzorků požadavkům právních předpisů nevyhovělo. Proto hygienici v těchto případech zahájili s provozovateli studní příslušná jednání. V případě nesplnění zákonných povinností bude HSHMP nucena udělit finanční sankce.

Ve srovnání s jinými zdroji pitné vody, například veřejnými vodovody, jsou nedostatky u komerčních studní shledávány častěji. HSHMP proto kontrole těchto studní věnuje zvýšenou pozornost. Rozsáhlou, cílenou kontrolu všech těchto studní v Praze proto HSHMP provede i v příštím roce.  

Provozovatelé komerčních studní jsou ze zákona povinni vypracovat rovněž provozní řád, ve kterém uvedou zdroj vody, základní údaje o případné technologii úpravy vody a používaných chemických přípravcích, podmínky údržby, plán kontrol provozu a technického stavu studny a rozvodu vody, místo odběru vzorků pitné vody, rozsah a četnost rozborů pitné vody a počet zásobovaných osob nebo množství dodávané pitné vody. Provozní řád musí schválit HSHMP.
 

V Praze 6. prosince 2017 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí

Zdroj: HSHMP

Foto: Shutterstock