Bezpečnost potravin

Pražští hygienici zkontrolovali jakost pitné vody z veřejných pítek v centru Prahy

Vydáno: 7. 11. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se v letošním roce zaměřila na detailní kontrolu vody z veřejných pítek v centrální části naší metropole. I na provozovatele těchto pítek se totiž vztahují příslušné právní předpisy v oblastech plnění povinností distributora pitné vody, která právě slouží k zásobování těchto veřejných a lidmi, především zahraničními turisty, oblíbených pítek. Konkrétně tuto problematiku upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění (dále jen „zákon“). V návaznosti na tento zákon stanoví další podrobnosti vyhláška č. 252/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (dále jen „vyhláška“).

Hygienici v rámci prováděných kontrol v období od května do října zjišťovali aktuální stav kvality distribuované pitné vody, která zásobuje veřejná pítka a je určená k přímé konzumaci a osvěžení nejen obyvatel Prahy. V záběru hygienických kontrol se objevila pítka s ohledem na spádovou oblast a dále výskyt objektů, u kterých se předpokládal větší počet obyvatel jako  mateřské školy, administrativní budovy či náměstí. Šlo tak především o městské části Praha 2, 3, 7, 8, 9 a vzhledem k vyššímu výskytu turistů také o historické centrum hlavního města.  

Součást realizovaných kontrol tvořily také odběry vzorků a jejich laboratorní vyšetření. Získané výsledky pracovníci HSHMP vyhodnocovali v souvislosti s plněním hygienických limitů daných vyhláškou. HSHMP zahájila tyto kontroly v druhé polovině června tohoto roku, kdy byl předpoklad, že pítka již budou po květnovém spuštění plně v provozu. V průběhu celkem 5 kontrol za období 2. a 3. čtvrtletí hygienici odebrali 25 vzorků k laboratorní analýze v rozsahu kráceného rozboru pitné vody dle přílohy č. 5 citované vyhlášky.  

FOTO: ilustrační obrázek  


Zdroj: kudyznudy.cz – CzechTourism

U 23 veřejných pítek voda splňovala limity v době odběru dle platné legislativy. Pouze ve dvou případech došlo k překročení mezní hodnoty u ukazatele počty kolonií při 22 ˚C a při 36 ˚C. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zdravotně závažný ukazatel, ale spíše o technicko – provozní problém, HSHMP si následně vyžádala kontrolní odběr vzorků ze strany distributora pitné vody. Tyto výsledky již potvrdily vyhovující kvalitu pitné vody podle citované vyhlášky.  

Součástí provozu pítek musí být také nutná pravidelná údržba těchto zařízení ze strany provozovatele, kterými jsou příslušné městské části, popřípadě Technická správa komunikací. Tyto subjekty uváděná opatření provádějí v rámci čištění či pravidelného servisu pítek.

 

V Praze 7. 11. 2019 

Ing. Pavel Šebák
odbor hygieny obecné a komunální
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Rytířská, Praha 1

Zdroj: HSHMP