Bezpečnost potravin

Pražští hygienici v roce 2023 zintenzivnili kontroly provozoven stravovacích služeb: více než dvojnásobně

Vydáno: 25. 1. 2024
Autor: HSHMP

Státní zdravotní dozor sehrává důležitou roli v ochraně zdraví konzumentů.

Na kontroly provozoven poskytujících stravovací služby v metropoli se Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) v roce 2023 zaměřila ve zvýšené míře. Jedná se o provozovny typu restaurace, stánky, bufety, cukrárny, zaměstnanecké jídelny nebo stravovací provozy v zařízeních sociálních služeb. Stále se ukazuje, jak je státní zdravotní dozor prováděný orgány ochrany veřejného zdraví v podnicích stravovacích služeb potřebný: jedině tak je možné přispívat k eliminaci možných zdravotních problémů pro konzumující veřejnost. Souhrnné výsledky za rok 2023 včetně srovnání s rokem 2022 obsahuje následující tabulka s grafem.

Zdroj dat: HSHMP
Zdroj dat: HSHMP

Zvýšeným počtem kontrol v roce 2023 HSHMP reagovala na zhoršení hygienického stavu provozoven po období pandemie covid-19 a zvyšující se počet oznámení spotřebitelů o zdravotních obtížích po konzumaci pokrmů.

Pražští hygienici v roce 2023 šetřili 2 hromadné alimentární nákazy, v obou případech se jednalo o hotely s převážně mezinárodní klientelou. V prvním případě se vyskytly zdravotní potíže u 27 hotelových hostů a u 4 zaměstnanců stravovacího provozu. V druhém případě byly hlášeny zažívací potíže celkem u 25 hostů, z nichž 8 bylo hospitalizováno. V obou stravovacích provozech hygienici zjistili závažné nedostatky při manipulaci s potravinami, resp. při přípravě a podávání pokrmů.

“Státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb konáme s cílem eliminovat porušování platných hygienických předpisů, a tím snižovat možné zdravotní následky pro konzumenty. Také veškeré námi udílené finanční sankce mají cíl přimět provozovatele k tomu, aby v provozovně hygienická opatření fungovala . V průběhu kontrol však v prvé řadě působíme osvětově a personálu provozoven vysvětlujeme podstatu a význam hygienických nařízení,” poznamenala v této souvislosti ředitelka HSHMP MUDr. Zdeňka Shumová.

ZPRÁVA O KONTROLÁCH PRAŽSKÝCH PODNIKŮ STRAVOVACÍCH SLUŽEB ZA PROSINEC 2023

V prosinci hygienici v Praze zkontrolovali 123 provozoven, což je o 38 víc než ve stejném období roku 2022. Za zjištěné závažnější pochybení udělili pokuty za 163 200,- Kč, v prosinci 2022 byla tato částka o 27 000,- Kč nižší.

Graf č. 1:

Zdroj: HSHMP – časové období: prosinec 2023

Mezi nejčastější závady zjišťované pražskými hygieniky v v prosinci v provozovnách poskytujících stravovací služby patřily následující:

nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
nedostatky v provozní hygieně;
nedostatky ve stavebně technickém technických požadavcích na potravinářské provozy;
nedostatky v dodržování postupů na zásadách HACCP;
nedostatky v označování rozpracovaných pokrmů;
nedostatky ve skladování potravin.

Graf č. 2:

Zdroj: HSHMP – časové období: prosinec 2023

Stručná statistická tabulka s počty kontrol, výšemi sankcí – jednotlivá období roku 2023:

Zdroj: HSHMP – časové období: prosinec 2023

Další ukazatele kontrol HSHMP za prosinec 2023, srovnání s prosincem 2022:

prosinec 2023prosinec 2022
Počet kontrol provedených na podnět od veřejnosti:16

(podněty se týkaly nedostatečné provozní hygieny a stavebně technického stavu provozoven)
16
Počet hlášených podezření na výskyt zdravotních obtíží po konzumaci pokrmu v provozovně stravovacích služeb:198
Počet podnětů na podezření na výskyt zdravotních obtíží po konzumaci pokrmu v provozovně stravovacích služeb vyhodnocených jako oprávněné:84
Zdroj dat: HSHMP-prosinec 2023; prosinec 2022

Lidé mající podezření, že jim zdravotní obtíže způsobila konzumace nějakého jídla v provozovně stravovacích služeb mohou své podněty pražské hygienické stanici hlásit prostřednictvím speciálního formuláře umístěného na internetových stránkách HSHMP.

Vybrané fotografie z konkrétních kontrol HSHMP za prosinec 2023 – zdroj fotografií: HSHMP

Foto č. 1 – znečištěná podlaha ve stánku

Foto č. 2 – špinavé okno v kuchyni

Foto č. 3 – pavučiny a opadávající malba v kuchyni

Foto č. 4 – pavučiny a plíseň v kuchyni

Foto č. 5 – znečištěné chladící zařízení v kuchyni

Foto č. 6 – nevhodné skladování hotových pokrmů – při nesprávné teplotě a v nevhodných obalech

Přehled HSHMP v listopadu 2023 kontrolovaných provozoven

V Praze 25. 1. 2024
odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP

Zdroj: HSHMP