Bezpečnost potravin

Pražští hygienici v prvním pololetí 2022 rozdali pokuty za více než 721 tisíc korun

Vydáno: 27. 7. 2022
Autor: HSHMP

Výsledky kontrol HSHMP

Pražští hygienici v prvním pololetí 2022 rozdali za porušení postupů v podnicích poskytujících stravovací služby pokuty za více než 721 tisíc korun, jen v červnu šlo o 107 tisíc

Pochybení, nedodržování postupů stanovených právními předpisy, špínu, prach, nepřijatelné kombinace při skladování potravin, napálený hmyz. To vše a mnohé další v rámci 171 kontrol podniků poskytujících stravovací služby letos v červnu zaznamenali kontrolující zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”). Za identifikovaná vážná pochybení pražští hygienici v červnu vyměřili 30 finančních sankcí za více než 107 tisíc korun.

Za celé první pololetí pražští hygienici zkontrolovali 779 provozoven, vyměřili 166 finančních sankcí v celkové částce 721 300 Kč.


Státní zdravotní dozor prováděný v provozovnách poskytujících stravovací služby je v zájmu zdraví spotřebitelů a konzumentů celospolečensky velmi potřebný. Sedmkrát v červnu hygienici v Praze nařídili provozovatelům důkladný úklid celé provozovny, což je vzhledem k charakteru provozu restaurací, jídelen či stánků s občerstvením skutečně na pováženou. Udržování řádné čistoty a pořádku by mělo patřit mezi hlavní priority provozovatelů. Jednou hygienici dokonce provozovateli uložili okamžitě zlikvidovat zkažené a zapáchající potraviny. Případné zpracování potravin v takovém stavu by pro konzumenty představovalo obrovské zdravotní riziko.

Jak vypadá statistika na poli kontrol provozoven poskytujících stravovací služby v červnu 2022 provedená všemi krajskými hygienickými stanicemi?
podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví:
 Orgány ochrany veřejného zdraví provedly kontroly v provozovnách stravovacích služeb

Ve 25 případech v červnu hygienici zkontrolovali provozovny na základě podnětů od veřejnosti.
V obdržených podnětech lidé nejvíce projevovali nespokojenost s nedostatečnou provozní hygienou.

Ilustrační obrázek

Ještě závažnější jsou podněty od lidí obsahující podezření na zdravotní obtíže po konzumaci pokrmu. Takových podnětů HSHMP v červnu obdržela 12, přičemž osmkrát se podnět ukázal jako oprávněný, tedy v plných dvou třetinách.

Z přiloženého grafického znázornění vyplývá, že mezi nejčastější zjišťované závady v pražských podnicích poskytujících stravovací služby v červnu patřily nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve skladování a v označování potravin, v provozní hygieně a ve stavebně technickém stavu provozoven.

Graf č. 1
Zdroj dat: HSHMP

Graf č. 2
Zdroj dat: HSHMP

 

FOTOGRAFIE Z KONTROLOVANÝCH PROVOZOVEN

Foto č. 1: nedostatky v provozní hygieně – mastné prachové částice nad pracovními stoly v kuchyni
Zdroj: HSHMP

Fota č. 2 a 3: nedostatky v provozní hygieně – nečistoty na podlaze v kuchyni
Zdroj: HSHMP

Zdroj: HSHMP

Foto č. 4: napálený hmyz na osvětlení ve stánku s občerstvením
Zdroj: HSHMP

Foto č. 5: nesourodé skladování potravin v chladícím zařízení – výrobna zmrzliny
Zdroj: HSHMP

 

V Praze 26.7.2022
HSHMP, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 

Zdroj: HSHMP