Bezpečnost potravin

Pražští hygienici se zaměřují také na úroveň školního stravování

Vydáno: 7. 3. 2019
Autor: HSHMP

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy


Foto: Shutterstock

Mezi prioritní úkoly Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) patří také kontrola doporučené pestrosti jídelníčků ve vybraných provozovnách školního stravování.

Školní stravování má podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) povahu hmotného zabezpečení. Školský zákon ustanovuje právo žáků a studentů na školské služby, mezi které patří i školní stravování. Kontrolu nad poskytováním školských služeb uložených školským zákonem vykonává Česká školní inspekce. 

Sledování nutričních ukazatelů školního stravování je prováděno orgánem ochrany veřejného zdraví v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá provozovatelům stravovacích služeb povinnost, aby pokrmy podávané v rámci stravovací služby měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky podle skupin spotřebitelů, pro které jsou určeny.

2018: pražští hygienici zkontrolovali 45 jídelníčků  

Pražští hygienici, zaměstnanci odboru hygieny dětí a mladistvých, v roce 2018 zhodnotili celkem 45 jídelníčků pražských školních jídelen. Největší skupinu hodnocených jídelníčků tvořilo předškolní stravování (64%), hodnocena tzv. celodenní strava v položkách oběd a dvě svačiny. Stravování žáků základních škol tvořilo zbylých 36 %.  

Výsledky bodového hodnocení jednotlivých položek skladby jídelníčků se promítají do čtyř úrovní:

nejlepší výborné jídelníčky
střední velmi dobré jídelníčky
nižší dobré jídelníčky
nevyhovující

nevyhovující jídelníčky

(v roce 2018 nebylo toto hodnocení uděleno)

 

Výsledky – mateřské školy 

celkový počet MŠ

30

celkový počet hodnocených jídelníčků

30

výborná úroveň

36,7%

velmi dobrá úroveň

50%

dobrá úroveň

13,3 %

 

Jídelníčky základních škol byly rovněž většinou velmi dobré úrovně. Celkem bylo zhodnoceno 15 jídelníčků 15 základních škol. 12 z těchto škol nabízelo výběr ze dvou pokrmů, každá skladba nabídky byla hodnocena samostatně, avšak v rámci jednoho jídelníčku.  

Výsledky – základní školy  

celkový počet ZŠ

15

celkový počet hodnocených jídelníčků

15

1. nabídka:

výborná úroveň

23,5 %

velmi dobrá úroveň

58,8 %

dobrá úroveň

17,6 %

2. nabídka (nabízelo dvanáct ZŠ):

výborná úroveň

28,6 %

velmi dobrá úroveň

28,6 %

dobrá úroveň

42,9 %

 

Pražští hygienici se v roce 2018 podíleli rovněž na celostátním úkolu hlavní hygieničky ČR „Studie aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů“. Odborní zaměstnanci v průběhu vzorkovacího období odebrali celkem 96 vzorků ve složení polévka, hlavní chod, nápoj a doplněk dle obdržené Metodiky Státního zdravotního ústavu (SZÚ).  

Výstupy z této studie byly zpracovány SZÚ na národní úrovni a publikovány zpracovateli studie na následujícím internetové odkazu:  http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/skolni-obedy-vyzaduji-aktualizaci-hodnoceni-i-vyzivovych

Školní obědy mají nezastupitelnou roli v ovlivňování výživových zvyklostí dětí a mládeže v souladu se zásadami správné výživy a neodmyslitelně patří do českého školního stravování.

 

Příloha:

 

V Praze 6. 3. 2019 
Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

 

Zdroj: HSHMP