Bezpečnost potravin

Pražští hygienici při kontrolách restaurací nezaháleli ani v květnu: ač neradi, museli za zjištěné prohřešky udělit pokuty za bezmála 90 tisíc korun

Vydáno: 29. 6. 2022
Autor: HSHMP

Výsledek kontroly HSHMP

Během pravidelných i mimořádných kontrol provozoven poskytujících stravovací služby – stánků, kaváren či restaurací – měli pražští hygienici na pilno také v průběhu letošního května. Nedostatky ve stavebně technickém stavu podniků, provozní hygieně, ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, skladování potravin a řádném značení rozpracovaných potravin a produktů. To jsou jen nejvýznamnější závady, se kterými se v rámci celkem 203 kontrol v květnu setkali. Ve 20 případech kontrolní zjištění dosahovaly takové úrovně, že musela být stanovena finanční sankce. Celková částka v květnu udělených sankcí tak v Praze dosáhla sumy 87 000 korun.

Kontroly hygieniků tak neustále dokazují jejich celospolečenskou potřebnost v zájmu ochrany zdraví konzumentů a spotřebitelů. Veškeré udílené sankce mají jediný cíl: přimět provozovatele k tomu, aby v provozovně fungovala taková opatření, která na co nejmenší míru ohrozí zdraví zákazníků. Pražští hygienici však v průběhu kontrol v prvé řadě působí osvětově a personálu provozoven vysvětlují podstatu a význam právními předpisy České republiky a EU vyžadovaných opatření.

Ilustrační obrázek

Nedílnou součástí práce pražských hygieniků je úzká spolupráce s veřejností, která sama na některé nekalé praktiky z praxe upozorňuje. Z řad veřejnosti HSHMP v květnu obdržela 18 podnětů, a to především na nedostatečnou provozní hygienu některých provozoven.
9 podnětů od veřejnosti směřovalo na podezření výskytu zdravotních obtíží po konzumaci pokrmu – detailní prověření jako oprávněné uznalo 3 podněty, což je jedna třetina.

GRAF č. 1

Zdroj: HSHMP

GRAF č. 2

Zdroj: HSHMP

V květnu se pražští hygienici detailně zaměřili například na kontrolu úrovně poskytovaných služeb v některých turisticky atraktivních lokalitách.
Zavítali třeba do jednoho z pražských areálů, kde jsou umístěny stánky rychlého občerstvení: zkontrolovali zde hned 6 provozoven. Nedostatky kontrola shledala u 2 stánků: jak dokládají na místě pořízené fotografie, nedostatky se týkaly hlavně nedostatečné provozní čistoty nejen samotného stánku, ale také zařizovacích předmětů pro výrobu pokrmů.

FOTO č. 1 ze stánku č. 1 dokumentuje nedostatečnou čistotu stánku

Zdroj: HSHMP

FOTO č. 2 ze stánku č. 1 ukazuje provozní nečistotu stánku

Zdroj: HSHMP

FOTO č. 3 ze stánku č. 1 přibližuje napálený grilovací tál

Zdroj: HSHMP

FOTO č. 4 ze stánku č. 2 rovněž dokládá napálený grilovací tál

Zdroj: HSHMP

FOTO č. 5 ze stánku č. 2 dokumentuje nedostatečnou čistotu fritézy

Zdroj: HSHMP

FOTO č. 6 ze stánku č. 2 odhaluje kapající sražené olejové nečistoty do připravovaných pokrmů

Zdroj: HSHMP


S nedostatky se však pražští hygienici setkávali i v prostředí dalších provozoven poskytujících stravovací služby:

FOTO č. 7: pokud by zákazník věděl, že byl jeho pokrm zhotovený v takto znečištěné fritéze, jistě by mu nechutnal

Zdroj: HSHMP

FOTO č. 8: návštěvníci stravovacích zařízení mají přístup do zázemí sice zakázaný, kdyby však viděli, jak znečištěnou podlahu některé provozovny mají, jistě by si návštěvu odpustili

Zdroj: HSHMP

FOTO č. 9: plesnivý strop v kuchyni svědčí o již naprosté neprofesionalitě provozovatele, neboť takové prostředí je z pohledu možné kontaminace připravovaných pokrmů nežádoucími patogeny a následného ohrožení zdraví zákazníků vysoce rizikové – hygienici provozovateli provozovateli nařídili závady ihned odstranit, což provozovatel neprodleně následně učinil, jak dokládá fotografie č. 10 níže

Zdroj: HSHMP

FOTO č. 10: tato fotografie dokumentuje zlepšený stav oproti stavu na fotografii č. 9 – závady jsou odstraněny

Zdroj: HSHMP

FOTO č. 11: z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví, kterým pražská hygienická stanice je, nelze v provozovně tolerovat ani takto porušenou podlahu – platné právní předpisy tento stav zakazují

Zdroj: HSHMP

V Praze 23.6.2022
HSHMP, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP