Bezpečnost potravin

Pražští hygienici kontrolují kvalitu pitné vody na vltavských lodích

Vydáno: 16. 8. 2018
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ze dne 16. 8. 2018

V rámci plnění regionálního úkolu pro rok 2018 se Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) zaměřila na ověření způsobu zásobování pitnou vodou na lodních dopravních prostředcích (dále jen „lodě“) provozovaných na řece Vltavě, a zároveň kontrolu její jakosti. V rámci státního zdravotního dozoru provádí HSHMP kontrolu na lodích disponujících akumulační nádrží, kterou provozovatel napouští pitnou vodou z veřejného vodovodu.  

Samotné plnění tohoto úkolu začalo z kraje jara, kdy již řada provozovatelů těchto lodí byla připravena na nadcházející sezónu. „Od března do poloviny července bylo zkontrolováno celkem 17 lodí, na kterých byly, současně s kontrolou plnění povinností provozovatele akumulační nádrže na pitnou vodu, odebrány vzorky pitné vody akreditovanou laboratoří. Po vyhodnocování laboratorních protokolů bylo zjištěno, že hygienickým limitům jakosti pitné vody nevyhovělo přes 40 % odebraných vzorků,“ uvádí ředitel HSHMP Jan Jarolímek. 

„Ani v jednom případě se však neprokázalo překročení hygienického limitu ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou, který by indikoval zdravotní riziko spojené s užitím takové vody. Ve většině případů se jednalo o ukazatele spojené s technicko – provozními nedostatky,“ doplňuje šéf pražských hygieniků.

Dále se kontrolní zaměstnanci HSHMP zaměřili na kontrolu informační povinnosti provozovatelů vůči HSHMP o jakosti jimi dodávané pitné vody na lodích a dále na obsah provozních řádů, které HSHMP schvaluje před zahájením činnosti.  

„Do tohoto okamžiku byly na základě učiněných kontrolních zjištění uloženy pokuty v částce 30 tisíc korun, což však s ohledem na pokračující kontroly pravděpodobně nebude částka konečná. Kontrolní zaměstnanci HSHMP ve výkonu státního zdravotního dozoru nad provozovateli lodí, vzhledem k probíhající sezóně a oblibě projížďky na lodích právě v období letních měsíců, dále pokračují,“ dodává na závěr Jarolímek.

 

V Praze 16. 8. 2018 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

Zdroj: HSHMP