Bezpečnost potravin

Pražští hygienici kontrolovali úroveň stravovacích služeb na turistických lodích

Vydáno: 4. 12. 2017
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

24. Právě tolik turistických plavidel, která pravidelně vozí Pražany i návštěvníky Prahy po obou březích Vltavy, zkontrolovala Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pražští hygienici se zaměřili na poskytování stravovacích služeb na palubě těchto plavidel. I zde totiž musí být při poskytování stravy a nápojů cestujícím dodržovány příslušné právní předpisy, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví konzumentů. Hygienici provedli cílený státní zdravotní dozor a to v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů. Podle aktuálně dostupných informací je v hlavní městě Praze celkem 32 plavidel provozujících osobní lodní dopravu, tj. dohled hygieniků byl v 75 % všech těchto plavidel.

Foto: HSHMP

Zhruba na polovině kontrolovaných plavidel zaznamenali zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP nedostatky. „Mezi nejčastější závady, které jsme během naší dozorové činnosti objevili, byla nevhodná provozní hygiena, prošlé potraviny nebo nedodržování skladovacích teplot daných výrobcem potravin,“ popisuje prohřešky Jan Jarolímek, ředitel HSHMP s tím, že dále chybělo označování polotovarů a rozpracovaných výrobků, nedostatečná byla také ochrana potravin před kontaminací a zařízení nebo prostory pro přípravu potravin nebyla udržována v dobrém stavu.

Foto: HSHMP

Specifikem turistických plavidel je otázka zajištění dostatečného množství pitné vody. Provozovatel má podle § 4 odst. 3 zákona č. 258/2000  Sb., povinnost vypracovat provozní řád pro akumulační nádrž na pitnou vodu a dle tohoto provozního řádu provádět pravidelně odběr vzorků pitné vody a jejich laboratorní kontrolu, zda má voda jakost vody pitné. Proto se zaměstnanci odboru hygieny obecné a komunální HSHMP, v rámci cílené kontroly, zaměřili i na tuto důležitou problematiku. Kontrola byla provedena v souvislosti s cíleným šetřením příčin výskytu zažívacích potíží u zahraničních turistů na konci prázdnin.  

Hygienici zkontrolovali akumulační nádrže na dvou plavidlech. Odebrali z nich 14 vzorků pitné vody na laboratorní vyšetření za účelem zjištění, zda odpovídají ustanovením vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Výsledky rozborů ukázaly, že 2 z odebraných vzorků nároky vyhlášky nesplňovaly. Na základě nařízení HSHMP proto provozovatel provedl okamžitě nápravná opatření a následně předložil pražským hygienikům také vyhovující rozbory pitné vody provedené akreditovanou laboratoří. Ukázalo se však, že zjištěné nedostatky s výskytem zažívacích potíží u zahraničních turistů nijak nesouvisely. HSHMP bude přesto v dalších cílených kontrolách akumulačních nádrží na pitnou vodu na turistických plavidlech pokračovat i v roce 2018. 

Za zjištěné nedostatky hygienici uložili pokuty za bezmála 75 tisíc korun. Drobnější prohřešky pak byly řešeny napomenutím. „Nutno podotknout, že našim primárním cílem během naší kontrolní činnosti není represe a z toho plynoucí udělení sankcí a finančního postihu. Právě naopak. Naše snaha je během kontrolní činnosti provozovatelům prakticky vysvětlit důvody nutnosti hygienické předpisy dodržovat. Finanční sankce ukládáme ve skutečně odůvodněných případech,“ dodává šéf pražských hygieniků Jarolímek. 
 

V Praze 30. listopadu 2017 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

Zdroj: HSHMP