Bezpečnost potravin

Pražské zmrzliny a ledové tříště pod dozorem hygieniků

Vydáno: 11. 7. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

I v průběhu letošního parného léta v Praze enormně stoupá prodej zmrzlin a ledových tříští. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se proto zaměřila na detailní kontroly právě těchto komodit. V červnu letošního roku provedli pražští hygienici 11 kontrol přípravy a jejich podávání u 11 poskytovatelů stravovacích služeb. V jejich průběhu odebrali u výrobců 15 vzorků zmrzlin a 5 vzorků ledových tříští, které nechali podrobit mikrobiologickému a chemickému rozboru. Za zjištěná pochybení pražští hygienici uložili čtyři pokuty v celkové výši 11 tisíc korun.  

Výsledky chemického rozboru osmi vzorků ledové tříště a zmrzlin s výrazným zbarvením na přítomnost a obsah vybraných syntetických barviv vyhověly stanoveným limitům.

Mikrobiologický rozbor vyhodnotil jako nevyhovující 5 vzorků točených zmrzlin s mléčnou složkou v ukazateli Enterobacteriaceae. Výsledky pocházejí ze vzorků odebraných ve 4 provozovnách. To značí, že nebyla plně dodržena hygiena výroby. Tato hodnota demonstruje, zda kontrolní systém provozovatele potravinářské provozovny funguje správně, nebo zda má závady, které by do budoucna, pokud by se neodstranily, mohly představovat riziko. Zmrzliny by totiž v takových případech mohly obsahovat bakterie, které by již u lidí mohly vyvolat onemocnění. Platná legislativa provozovateli v případě překročení kritéria Enterobacteriaceae přesně říká, jaké kroky má podniknout, aby došlo zavčasu k nápravě. Při překročení daného konkrétního kritéria musejí provozovatelé zvýšit hygienu a úklid ve všech prostorách svých zařízení. Ukazatel Enterobacteriaceae je stanoven v EU na základě principu předběžné opatrnosti, což je jeden ze základů evropské legislativy na úseku bezpečnosti potravin. Cílem je tak minimalizovat možnosti, že by se něco s potravinou mohlo stát a ta mohla vyvolat onemocnění.  

Foto: Shutterstock 

V souvislosti s uvedenými zjištěními byla ve 4 provozovnách nařízena kontrolovaným osobám opatření spočívající v provedení sanitace výrobního stroje s ověřením účinnosti sanitace následnými odběry vzorků zmrzlin.  

Kontrolní akce pražských hygieniků proběhla v rámci regionálního úkolu zaměřeného na kontrolu obsahu vybraných syntetických barviv ve zmrzlinách a ledových tříštích v zařízeních poskytujících stravovací služby a na sledování jejich zdravotní nezávadnosti z hlediska mikrobiální kontaminace s cílem ověřit bezpečnost zmrzlin a ledových tříští.  

HSHMP ve svém registru aktuálně eviduje 1.073 provozoven, které mají v Praze v sortimentu zmrzliny a ledové tříště. Z tohoto počtu je na základě dohody mezi Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (dále jen „SZPI“) a HSHMP v gesci samotné HSHMP 699 zařízení. 374 zařízení pak dozoruje SZPI.

Analýzou  HSHMP bylo dále zjištěno, že  ze 699 zařízení  spadajících do  gesce HSHMP si přibližně  50–60 provozoven, tj. cca 10 %, zmrzlinu samo vyrábí. Ostatní provozovny prodávají zmrzlinu jinde vyrobenou a nakoupenou.

 

V Praze 10. 7. 2019

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP

Zdroj: HSHMP