Bezpečnost potravin

Pražská hygienická stanice letos sleduje obsah olova v pitné vodě vybraných škol

Vydáno: 30. 5. 2023
Autor: HSHMP

Na základě celostátního úkolu zadaného hlavní hygieničkou České republiky se letos Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) v rámci státního zdravotního dozoru soustředí na sledování obsahu olova v pitné vodě vybraných pražských škol. V současné době probíhá po celé Praze vytipování objektů a odběrových míst. Odběry vody budou probíhat od září do prosince 2023. Cílem je minimalizace expozice dětí olovu. HSHMP předem děkuje zřizovatelům škol a školských zařízení za spolupráci při vytipování vhodných objektů. V rámci HSHMP plnění úkolu zajišťuje odbor hygieny dětí a mladistvých, kterému je možné v dané záležitosti v případě potřeby pokládat dotazy.

V každém z deseti obvodů hlavního města Prahy definovaných zákonem č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), v platném znění, bude sledování provedeno v 5 školách.

Důvod specificky zaměřeného státního zdravotního dozoru zdůvodnila ve svém březnovém dopise určeném zástupcům škol a jejich zřizovatelů hlavní hygienička ČR MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. Ta v něm upozornila na přijetí nové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě. V návaznosti na tuto směrnici je v současné době připravována novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která upraví povinnosti pro osoby provozující (zřizující) z hlediska ochrany veřejného zdraví objekty, které jsou určeny k pobytu zranitelných populačních skupin: tzn. prioritní prostory, mezi něž budou zařazeny vedle např. zdravotnických zařízení i školy a školská zařízení. Tyto osoby budou muset do 30. 6. 2028 zpracovat posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky se zaměřením na výskyt olova v pitné vodě.

Ilustrační obrázek

Z důvodu pomoci školám a školským zařízením (zřizovatelům) při naplňování této povinnosti byl proto v letošním roce, prostřednictvím pokynu hlavní hygieničky, zahájen cílený státní zdravotní dozor zaměřený na sledování obsahu olova v pitné vodě vybraných škol a školských zařízení.

Východiskem úkolu je vytipování objektů škol a školských zařízení s pravděpodobnou přítomností vnitřních olověných vodovodních rozvodů včetně jejich přípojek, přičemž rozhodujícím kritériem výběru je stáří budovy a stav provedených rekonstrukcí vnitřní vodovodní sítě.

Cílený státní zdravotní dozor provedou zaměstnanci krajské hygienické stanice, v Praze Hygienické stanice hl. m. Prahy. Prvním krokem je výše uváděné vytipování vhodných objektů, které budou splňovat výběrová kritéria, následovat bude místní šetření zaměřené na stanovení odběrových míst, odběr a analýza vzorků vody, hodnocení výsledků a případné přijetí nápravných opatření s cílem minimalizovat expozici dětí, žáků a personálu školy nebo školského zařízení olovu.

Získané výsledky budou vyhodnoceny a na jejich základě bude postupováno i v následujících letech s výběrem dalších zařízení, za předpokladu, že bude prokázána opodstatněnost řešení problematiky olověných vodovodních rozvodů ve školách a školských zařízeních.

V Praze 29. 5. 2023
Hygienická stanice hlavního města Prahy

Zdroj: HSHMP