Bezpečnost potravin

Pražská hygiena: zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2018

Vydáno: 9. 9. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) zveřejňuje zprávu o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2018. 

OSNOVA ZPRÁVY HV a PBU  

1. Charakteristika oboru
2. Preventivní dozor
3. Dozorová činnost HV
    a. Vyhodnocení kontrolních plánů a analýza dozoru
    b. Analýza opatření a finančních sankcí
    c. Šetření podezření na onemocnění z potravin
    d. Analýza podnětů
4. Dozorová činnost PBU
    a. Vyhodnocení kontrolních plánů a analýza dozoru
    b. Analýza opatření a finančních sankcí
    c. Analýza podnětů
5. Spolupráce s ostatními dozorovými orgány, dalšími institucemi státní správy
6. Závěr 

 

1. Charakteristika oboru

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (dále jen „HVPBU“) vykonává úřední kontroly v sektoru provozoven stravovacích služeb a předmětů určených pro styk s potravinami, kosmetických přípravků a hraček a výrobků pro děti do 3 let. Výkon dozoru je prováděn 7 odděleními hygieny výživy (dále jen „HV“) nad cca 7516 evidovanými provozovnami, ze kterých však v dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“) bylo v minulém roce 3546, neboť 3970 provozoven bylo v dozoru Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „SZPI“) a 1 oddělením předmětů běžného užívání (dále jen „PBU“) nad 2615 subjekty. K 31. 12. 2018 bylo na HVPBU zaměstnáno 47 osob (v přepočteném stavu 39,63 úvazku).   

 

2. Preventivní dozor

V roce 2017 bylo vydáno celkem 1.198 závazných stanovisek k projektovým dokumentacím potravinářských podniků. Z tohoto počtu bylo 54 stanovisek negativních. Pro jiné obory bylo zpracováno 182 dílčích stanovisek

 

3. Dozorová činnost hygieny výživy

a. Vyhodnocení plnění kontrolních plánů a analýza dozoru

Rozsah (počet) plánovaných kontrol byl dle počtu úvazků zaměstnanců odboru HV PBU nastaven na celkovou výši 2 643 kontrol. Celkový počet realizovaných kontrol byl 2 418, tj. plnění plánu na 91,5 %. V tomto počtu je zahrnut i celkový počet neplánovaných kontrol (810). Počet neplánovaných kontrol se zvýšil z důvodu šetření podnětů a kontrolami prováděnými v souvislosti s podezřením na výskyt či výskytem alimentárních onemocnění (468). Další neplánované kontroly (36) byly provedeny v souvislosti s celostátní kontrolně preventivní akcí „HAD“ s policií ČR. 

Graf 1: Kontroly podle typu kontroly

Zdroj: HSHMP 

Tabulka 1: Kontroly podle typu provozovny    

Zdroj: HSHMP

Kontrolní činnost byla zaměřena i na kontroly podle zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění. Klamání spotřebitele, záměna surovin, nekalé praktiky byly šetřeny ve 103 případech. Pouze v 1 případě bylo prokázáno klamání spotřebitele, které se týkalo nabízení čepovaných piv. Za tento přestupek byla uložena sankce ve výši 5 000 Kč. 

Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 bylo provedeno 632 kontrol dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „zákon č. 65/2017 Sb.“). Kontroly byly zaměřeny na dodržování zákazu kouření v provozovnách společného stravování a značení zákazu kouření v provozovně stravovacích služeb, umístění textu zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let, kouření fyzických osob v provozovně stravovacích služeb. V 48 případech byly nalezeny závady. Za tyto přestupky bylo uloženo 27 sankcí, z toho 22 pokut a 5 napomenutí. Pokuty byly uděleny v celkové výši 82 000 Kč. Z toho 13 pokut v celkové výši 40 000 Kč a 5 napomenutí byly vydány jen za porušení zákona č. 65/2017 Sb. Dalších 9 pokut v celkové výši 42 000 Kč bylo uděleno za více přestupků, které se týkaly nejen „protikuřáckého“ zákona, ale i zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V těchto případech byly zjištěny nedostatky v provozní a osobní hygieně, skladování a podobně. HSHMP řešila 48 podnětů od občanů, které se týkaly kouření.

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/kontroly-zakona-c–65-2017–o-ochrane-zdravi-pred-skodlivymi-ucinky-navykovych-latek–v-obdobi-od-1–1–2018-do-31–12–2018-4145_4145_161_1.html

Celostátní prioritní oblasti

V rámci celostátních prioritních oblastí byly vyhlášen 1 úkol Hlavního hygienika ČR: 

Cílený SZD zaměřený na ověření úrovně zajištění zdravotní nezávadnosti pokrmů, rozpracovaných pokrmů a polotovarů z drůbežího masa a vajec v zařízeních poskytující stravovací služby s důrazem na ověření bezpečnosti pokrmů z hlediska přítomnosti vybraných mikrobiologických agens schopných vyvolat onemocnění: V rámci úkolu HH ČR bylo realizováno 35 kontrol s odběrem 35 vzorků, které vyhověly mikrobiologickým požadavkům. Všechny odebrané vzorky byly vyhovující, v 11 případech byly zjištěny závady. Zjištěné nedostatky se týkaly závad v dodržování postupů a aktualizaci HACCP, v provozní hygieně, nedostatečného vybavení provozovny, křížení činností, nezajištění sledovatelnosti vlastních hotových zchlazených a zmrazených výrobků, nedodržení teploty skladování potravin dle pokynů výrobce a teploty hotového teplého pokrmu, prošlého data použitelnosti surovin. Za výše uvedené závady bylo navrženo 11 sankcí, z toho 1 napomenutí a 10 pokut v celkové výši 46 000 Kč. 

Krajské prioritní oblasti výkonu SZD

Regionální úkol „Provozovny s cizokrajnou kuchyní“

Cílem tohoto úkolu bylo ověřit podmínky pro bezpečnou výrobu a podávání pokrmů v provozovnách s cizokrajnou kuchyní, které poskytují stravovací služby, s důrazem na ověření bezpečnosti pokrmů z hlediska přítomnosti vybraných mikrobiologických a virologických agens schopných vyvolat onemocnění. Odebráno bylo 70 vzorků pokrmů v 35 zařízeních stravovacích služeb. Všechny odebrané vzorky byly vyhovující. Celkem bylo provedeno 146 kontrol těchto zařízení, při kterých bylo zjištěno pochybení ve 44 provozovnách, přičemž jedna provozovna byla uzavřena, bylo uděleno 5 napomenutí a 39 pokut v celkové výši 269 000 Kč.

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/provozovny-nabizejici-cizokrajnou-kuchyni-dostaly-od-prazske-hygieny-pokuty-za-vice-nez-ctvrt-milionu-korun-4159_4159_161_1.html 

Odběry vzorků na úseku hygieny výživy

V roce 2018 bylo odebráno celkem 228 vzorků v provozovnách všech typů, z toho 11 vzorků ve sledovaných ukazatelích bylo nevyhovujících. V tomto počtu jsou zahrnuty plánované vzorky, vzorky odebrané na základě podnětů, vzorky odebrané v rámci plnění cílených úkolů hlavního hygienika ČR a vzorky odebrané v rámci regionálních úkolů. Vzorky potravin a pokrmů byly odebírány převážně na kontrolu mikrobiologických požadavků. Nejčastějším zjišťovaným nevyhovujícím mikrobiologickým agens byly Enterobacteriaceae ve zmrzlinách a počty kolonií při 22°C a při 36 °C v pitné vodě. V chemickém vyšetření byla nevyhovující hodnota barviva chinolinové žluti (E 104) v ledové tříšti. 

 Tabulka 2: Odběr vzorků 


Zdroj: HSHMP 

Analýza nejčastěji zjišťovaných nedostatků

Nejčastějšími závadami zjišťovanými při státním zdravotním dozoru (dále jen „SZD“) byly závady v obecných požadavcích na potravinářské prostory, včetně zvláštních požadavků na prostory pro manipulaci s potravinami. Nedostatečné značení rozpracovaných produktů, nedodržování skladovacích podmínek stanovených výrobcem, nedostatečná ochrana potravin a pokrmů před kontaminací při manipulaci, křížení neslučitelných činností, nedostatečná provozní hygiena, nevyhovující způsob manipulace s potravinami a pokrmy, závady v dodržování stálých postupů na zásadách HACCP a v dodržování správné výrobní a hygienické praxe byly rovněž častými nedostatky shledávanými při kontrolách. 

 Tabulka 3: Přehled nejčastějších nedostatků (závad) 

Zdroj: HSHMP 

 

b. Analýza opatření a finančních sankcí

V roce 2018 HSHMP vydala 10 opatření. V 6 případech nařídila provedení sanitace, ve 3 případech zákaz používání nejakostní pitné vody a v 1 případě nařízení okamžitého uzavření provozovny, kdy se jednalo o závažné nedostatky ve stavebně technickém stavu provozovny, v provozní hygieně, nedodržování skladovacích podmínek a závady v ochraně pokrmů a potravin před kontaminací. 

V roce 2018 HSHMP uložila na tomto úseku sankce ve výši 2 876 200 Kč. Sankce byly nejčastěji ukládány v souvislosti s nedodržováním provozní a osobní hygieny, nedodržováním skladovacích podmínek potravin a pokrmů, neznačením rozpracovaných produktů, nedodržením dat spotřeby u originálně balených potravin, ze kterých se vyrábějí pokrmy a dále v nedostatečném dodržování postupů založených na zásadách HACCP, a to zejména pro jejich neaktualizaci či nedostatečné vymezení výrobní činnosti, které by odpovídalo skutečnostem v provozovně.  

Tabulka 4: Přehled sankcí 

Zdroj: HSHMP                       

 

c. Šetření podezření na onemocnění z potravin

Alimentární onemocnění 

Bylo provedeno 15 šetření v rámci podezření na hromadné alimentární onemocnění a dále bylo šetřeno 114 podnětů na zdravotní obtíže. V rámci těchto šetření bylo odebráno 95 vzorků pokrmů a potravin. 

Např. byly šetřeny zdravotní potíže 15 pacientů oddělení diabetologie a kardiologie v IKEM, zažívací potíže 30 osob stravující se v závodní jídelně AV ČR, zdravotní obtíže 20 osob po konzumaci občerstvení na lodi Bohemia Rhapsody, zdravotní obtíže 15 účastníků svatební hostiny v zámecké restauraci Ctěnice nebo zdravotní obtíže 8 osob po konzumaci v restauraci Seria burgers. 

 

d. Analýza podnětů

Celkem obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy 595 podnětů týkajících se hygieny výživy. Z toho bylo postoupeno jiným úřadům 200 podnětů. Podnětů řešených HSHMP bylo 395, a z toho bylo 97 podnětů oprávněných a 298 neoprávněných. 114 podnětů se týkalo zdravotních obtíží, 48 podnětů bylo zaměřeno na dodržování protikuřáckého zákona a 11 podnětů se týkalo klamání spotřebitele.

Na základě podnětů bylo provedeno celkem 353 kontrol, z toho 242 kontrol v provozovnách dozorovaných OOVZ a 111 kontrol v provozovnách dozorovaných SZPI. V provozovnách SPZI byly šetřeny podněty na zdravotní obtíže či na porušování zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb, což je v kompetenci orgánu ochrany veřejné zdraví (hygienických stanic). 

 

4. Dozorová činnost PBU (předměty běžného užívání)

a. Vyhodnocení kontrolních plánů a analýzy dozoru

Stanovený rozsah plánovaných kontrol 426 kontrol byl naplněn na 89,2%, tj. bylo provedeno 380 kontrol. PBU eviduje 2401 subjektů podléhajících dozoru. V oblasti předmětů určených pro styk s potravinami jde o 564 subjektů, u kosmetických přípravků o 1074 subjektů, u hraček o 342 subjektů, u výrobků pro děti do 3 let o 421 subjektů a u elektronických cigaret 7 subjektů. Nejvýznamnější podíl kontrolní činnosti zaujímají subjekty v distribuční síti především maloobchodní prodejny. V Praze rovněž sídlí většina velkých obchodních řetězců. Tento stav determinuje dozorovou problematiku oddělení PBU, kde rozhodující je zajištění dozoru v tržní síti, a to především ve směru distribuce bezpečných výrobků.  

Tabulka 5: Počty evidovaných subjektů 

Zdroj: HSHMP 

Tabulka 6: Přehled o počtu kontrol

Zdroj: HSHMP 

Z celkového počtu 380 kontrol bylo 241 kontrol plánovaných a 83 kontrol neplánovaných. Zároveň bylo provedeno 128 neplánovaných úkonů předcházející kontrole a dalších šetření k dohledání nebezpečných výrobků a virtuálních společností. Tedy celkem 211 neplánovaných šetření a kontrol, což je přibližně 47% kontrolních úkonů. Celkový počet všech kontrolních úkonů provedených oddělením PBU je 452. Neplánované kontroly byly vyvolány především podněty občanů a jiných kontrolních institucí a dále kontrolami na základě došetřování vyhlášených nebo oznámených nebezpečných výrobků. 

Kontrol internetových prodejců bylo provedeno 52. Ve 3 případech byl realizován odběr vzorku po objednání v ostatních případech byla kontrola provedena v provozovně nebo výdejně e-shopu. Vzhledem k situaci, kdy naprostá většina podnětů se týkala podezření na prodej „padělků“ a již z podání bylo zřejmé, že internetový prodejce je pro spotřebitele „nekontaktovatelný“, byly kontroly směřovány na dohledání a následnou fyzickou kontrolu subjektu provozujícího internetový obchod. Z výsledků zjištěných při došetřování lze konstatovat, že tato forma prodeje je stále (spolu s prodejem pomocí inzerátů, slevových poukazů a stánkového prodeje) nejrizikovější z hlediska zajištění legislativních požadavků na bezpečnost výrobků a klamání spotřebitelů, především z důvodů obtížnosti nebo nemožnosti kontaktovat nebo i zjistit odpovědnou osobu provozující internetový obchod, případně i dodavatele a odpovědnou osobu u stěžovaného výrobku. Doporučení pro spotřebitele jak nakupovat na internetu jsou zveřejněna na:

http://hygpraha.cz/dokumenty/prazsti-hygienici-nabadaji-k-opatrnosti-pri-internetovem-nakupu%20kosmetiky-3981_3981_161_1.html

Celostátní prioritní oblasti

V roce 2018 byly stanoveny 2 celostátní priority a vyhlášeny 4 cílené úkoly Hlavního hygienika ČR: 

Kontrola správné výrobní praxe (dále jen „SVP“) a podpůrné dokumentace u výrobců kosmetických přípravků (dále jen „KP“). Z plánovaných 4 kontrol byly všechny realizovány. Jde o pokračující prioritu, kdy je opakovaně ověřováno zavedení zásad SVP při výrobě KP. U kontrolovaných výrobců s výrobnou na území hlavního města Prahy nebyly zjištěny zásadní rozpory při naplňování zásad SVP mimo jedné společnosti, která nemá výrobnu na území Hl. m. Prahy a vyrábí problematické KP s deklarací obsahu léčebného konopí. 

Kontrola SVP, prohlášení o shodě a podpůrné dokumentace u výrobců výrobků přicházejících do styku s potravinami (dále jen „FCM“). U kontrolovaných výrobců s výrobnou na území hlavního města Prahy nebyly zjištěny zásadní rozpory při naplňování zásad SVP. 

Cílený úkol zaměřený na zdravotní rizika u neoplachových kosmetických přípravků určených k aplikaci v oblasti pleny u dětí do 3 let.  Byly odebrány 3 vzorky kosmetiky. Všechny vzorky vyhověly platné legislativě. 

Cílený úkol zaměřený na zdravotní rizika spojená s používáním plastového kuchyňského nádobí a náčiní. V rámci úkolu bylo odebráno 5 vzorků z melaminu. Odebrané vzorky vyhověly platné legislativě obsahem formaldehydu i melaminu. 

Cílený úkol zaměřený na dodržování plnění požadavků týkajících se alergenních látek v parfémech, toaletních vodách (KP) vyráběných v ČR nebo dodávaných na trh v ČR.   Byly odebrány 3 vzorky KP, jeden vzorek nesplnil požadavky platné legislativy a byl oznámen Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ostatní výrobky vyhověly požadovaným testům na obsah a označování alergenních složek ve výrobcích. 

Cílený úkol zaměřený na dodržování plnění požadavků týkající se označování balení elektronických cigaret a náhradních náplní v roce 2018. Bylo provedeno 7 kontrol, kde bylo zkontrolován 6 elektronických cigaret a 10 e-liquidů. Kontrolované výrobky splnily požadavky na označování.  

Krajské prioritní oblasti

V roce 2018 byly realizovány 2 regionální úkoly: 

Úkol na ověření zdravotní nezávadnosti výrobků určených pro styk s potravinami. Jednalo se o plastové fólie na potraviny. Bylo odebráno 6 vzorků potravinářských fólií. Jeden vzorek nevyhověl specifickým migračním limitům a nebyly uvedeny vhodné pokyny pro bezpečné užití na obalu FCM. Ostatní vzorky vyhověly platným legislativním požadavkům. Odběr byl proveden v tržní síti. Viz zpráva: http://hygpraha.cz/dokumenty/vysledky-kontrol-zamerene-na-zdravotni-rizika-potravinarskych-folii-pro-domaci-pouziti—4035_4035_161_1.html 

Úkol na ověření zdravotní nezávadnosti výrobků určených pro styk s potravinami. Jednalo se o výrobky z hliníku (grilovací tácky, misky, ešusy, pánve). Bylo odebráno 5 vzorků výrobků. Všechny vzorky vyhověly platným legislativním požadavkům. Odběr byl proveden v tržní síti. Viz zpráva: http://hygpraha.cz/dokumenty/jsou-vyrobky-z-hliniku-bezpecne-pro-kontakt-s-potravinami–4066_4066_161_1.html  

Vzorky PBU

V roce 2018 bylo laboratorně vyšetřeno celkem 27 vzorků, 5 vzorků bylo klasifikováno jako nevyhovující legislativním požadavkům. Ve spolupráci s Celní správou ČR při kontrole společností dovážející výrobky ze třetích zemí byl v roce 2018 odebrán 1 vzorek hračky.  

Tabulka 7: Výsledky vyšetření odebraných vzorků 2018:

Zdroj: HSHMP

Analýza RASFF a RAPEX, nebezpečné výrobky

Nad rozsah plánovaných kontrol bylo zajištěno prověřování výrobků z evropského systému rychlého varování RAPEX a RASFF. Tyto kontroly nejsou prováděny plošně, ale dle znalosti problematiky jsou kontrolovány pouze vytipované provozovny. Celkově HSHMP obdržela 203 notifikací RAPEX k šetření v roce 2018, na základě kterých bylo provedeno celkem 605 šetření výskytu jednotlivých výrobků na trhu. Významná část oznámených výrobků nebyla do ČR vůbec dodána a u výrobků do ČR dodaných bylo při kontrolách zjištěno, že výrobky byly již staženy na základě informace od výrobce nebo dodavatele v rámci povinného informování o nebezpečných výrobcích v dodavatelském řetězci.

Na základě 8 notifikací RASFF u materiálů pro styk s potravinami bylo  v roce 2018 provedeno 8 kontrol. 1x  se jednalo o  migraci niklu ve víceúčelových kleštích Asco Nábytek,  2x o migraci formaldehydu z bambusových misek Kik textil a Non-Food, 1x o  nevyhovující senzorické vlastnosti potravinářské fólie Sarantis, 3x o migraci PAA (a to 2x  v kuchyňských kleštích Kik, MAKRO a  1x v polévkové naběračce Kik), 1x se jednalo o migraci melaminu u bambusových příborů Kitchenette.  

V roce 2018 bylo MZ stanoveno celkem 106 nebezpečných výrobků (dále „NV“). HSHMP oznámila MZ ČR 2 nebezpečné výrobky (2 KP) zachycené v tržní síti. Jednalo se o nebezpečný set Claire´s make up set z důvodu obsahu azbestu v pudru a First Love EDP 100ml  – parfémová voda z důvodu neuvedení alergenních složek přesahující 0,001hm% na etiketě obalu.  

Tabulka 8:Tabulka RAPEX, RASFF a oznámené nebezpečné výrobky
Zdroj: HSHMP

  

b. Analýza opatření a finančních sankcí

Opatření v roce 2018 se týkala stahování nebezpečných výrobků nebo pozastavení prodeje výrobků, které nebyly na trh uvedeny v souladu s platnými legislativními požadavky. Opatření byla realizována v souladu s ohledem na odpovědnost kontrolovaných osob především dle § 5 zákona č. 102/2001 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009, tj. přijetí vlastních nápravných opatření k odstranění nesouladu s legislativními požadavky nebo stažení výrobku z trhu. V roce 2018 bylo přijato kontrolovanými osobami 9 nápravných opatření na základě zjištěných nedostatků nebo nevyhovujících výrobků. Všech 9 nápravných opatření bylo charakteru stažení z prodeje. Počet opatření dle druhu výrobku je uveden v následující tabulce:  

Tabulka 9: Opatření 2018

Zdroj: HSHMP

Sankce v roce 2018 byly ukládány převážně za neplnění legislativních povinností (značení, povinná dokumentace) a za nesoučinnost při došetřování nebezpečných výrobků a za uvádění nebezpečných výrobků na trh. Proti sankcím nebyl podán odpor. Další informace o struktuře sankcí jsou uvedeny v přiložené tabulce. 

Tabulka 10: Sankce 2018

Zdroj: HSHMP  

 

c. Analýza podnětů

Celkem bylo evidováno 13 podnětů přímo od spotřebitelů z tohoto počtu se 6 podnětů potvrdilo jako oprávněných.

Podnětů předaných cestou krajských hygienických stanic (KHS) nebo jinými dozorovými orgány (ČOI, SZPI, MZ) bylo na úsek PBU předáno 86. Z celkového počtu se 57 podnětů týkalo kosmetických prostředků z nichž bylo 42 oprávněných. U výrobků pro děti do 3 let byly 3 podněty, z toho nebyl ani jeden prokázán. Podnětů na hračky bylo podáno 11 z toho 11 oprávněných. Výrobků pro styk s potravinami se týkalo 11 podnětů a 5 jich bylo prokázáno jako oprávněné. Čtyři podněty byly na elektronické cigarety, z toho 3 byly prokázané jako oprávněné. Naopak z důvodu věcné nebo místní nepříslušnosti bylo jiným orgánům státní správy (převážně jiným KHS) předáno 14 podnětů. Na živnostenské úřady bylo dále zasláno 5 podnětů, které vycházely především ze zjištění při kontrolní činnosti HSHMP. Jednalo se o předávání informací o nedohledatelných společnostech v místě sídla příslušným živnostenským úřadům. Živnostenské úřady na základě zaslaných oznámení zahajovaly vlastní šetření směřující k odebrání živnostenských oprávnění. Jeden podnět týkající se zdravotnických prostředků byl postoupeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Jeden podnět týkající se obsahu THC v KP byl předán Policii ČR.

Jako nejzávažnější se v souvislosti s řešenými podněty jeví situace, kdy v případě nebezpečných výrobků není možné došetřit distribuční řetězec z důvodů nevěrohodných faktur, virtuálních sídel společností a zavádějícího nebo nedostatečného značení výrobků.  

 

5. Spolupráce s ostatními dozorovými orgány a státními institucemi

HSHMP dlouhodobě a aktivně spolupracuje jednak s Ministerstvem zdravotnictví ČR (především v oblasti práce v pracovních skupinách), dále pak s Celní správou ČR (vzájemná výměna informací při kontrolách zásilek před jejich uvedením do volného oběhu s cílem zamezit uvedení nebezpečných výrobků na trh), se živnostenskými úřady (v problematice „nedohledatelných“ společností). V oblasti zdravotních tvrzení na kosmetických přípravcích využívá HSHMP odborné znalosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Úzká spolupráce je i s Policií ČR v oblasti návykových konopných látek z hlediska plnění legislativních povinností u výrobců a prodejců konopné kosmetiky.  

Již dlouhodobě probíhá spolupráce se 3. Lékařskou fakultou University Karlovy, jak při zajišťování praxe pro studenty fakulty, tak při vzájemné výměně informací, pořádání seminářů s aktivní účastí pracovníků fakulty či výměně studijních a jiných odborných materiálů.  

 

6. Závěr

I když HSHMP provádí na území hlavního města Prahy neustálou kontrolní činnost, přetrvávají stravovací zařízení s velkým množstvím závad, a proto se na tato riziková zařízení bude soustředit činnost HSHMP i nadále. Dále budou prováděny i kontroly v pobytových sociálních službách či LDN, kde se stravují velké skupiny rizikových strávníků, tedy senioři, kteří jsou mnohdy i nemocní a jsou často zcela odkázáni na tento jediný způsob stravování, což má velký význam z hlediska udržení úrovně jejich kvality života.

Na úseku PBU zaměří HSHMP své aktivity na problematické oblasti, kterými jsou zejména stále více se rozšiřující internetový prodej výrobků a obchodní činnost firem s virtuálními sídly v Praze. V dané oblasti bude pokračovat úzká spolupráce s živnostenskými úřady a budou také plně využívány podněty od spotřebitelů. Pozornost bude nadále zaměřena i na rizikové výrobky, např. tzv. bio a eko nádobí a náčiní z přírodních materiálů pojených melamin-formaldehydovou pryskyřicí. Z kontrolní činnosti rovněž vyplynulo, že měkčené potravinářské folie pro domácí, ale i průmyslové použití mohou být rizikové v kontaktu s tukovými potravinami, proto se HSHMP bude zaměřovat i na tuto oblast.

 

V Praze 9. září 2019  

Zpracoval: tým odboru HV a PBÚ  

Revidoval a schválil: MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.,  ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

 

Zdroj: HSHMP