Bezpečnost potravin

Pražská hygiena: zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) v roce 2018

Vydáno: 31. 7. 2019
Autor: HSHMP

Zpráva Hygienické stanice hlavního města Prahy

Odbor hygieny dětí a mladistvých (HDM) usměrňuje a kontroluje dodržování zdravých životních podmínek v zařízeních pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých dle povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a prováděcími předpisy, sleduje vliv výživy na zdraví dětské populace, kvalitu vnitřního prostředí v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, režim dne a podmínky pro pohybovou výchovu a otužování.  

Za tímto účelem zejména:

  • plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor (SZD) ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, včetně učňovských pracovišť a středisek praktického vyučování, v zařízeních sociálně-výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc a v provozovnách osob s živností péče o dítě do tří let věku v denním režimu nebo s živností mimoškolní výchova a vzdělávání či v dětské skupině se zaměřením na plnění hygienických požadavků na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid, plnění hygienických požadavků na venkovní hrací plochy a hřiště těchto zařízení a v oblasti stravovacích služeb pro děti a mladistvé;
  • podílí se na šetření alimentárních nákaz v těchto stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření;
  • kontroluje dodržování hygienických požadavků na zotavovací akce a školy v přírodě;
  • plní povinnosti dotčeného správního orgánu v řízeních vedených podle zvláštních předpisů, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví v daném oboru;
  • hodnotí a usměrňuje režim stravování včetně pitného režimu, režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe;
  • prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve stravovacích službách školských zařízení, školních bufetech i v jiných objektech v době jejich využití při zotavovacích akcích pro děti a dorost;
  • podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu dětí a mladistvých a jejich životních podmínek;
  • kontroluje a řídí místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví dětí a mladistvých;
  • spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky v regionu.

Celkem bylo v roce 2018 odborem HDM na území hl. m. Prahy evidováno 3 175 objektů. Podrobný přehled podle typů zařízení je uveden v tabulce č. 1.  

Tabulka č. 1: Oblast výkonů SZD   

V roce 2018 bylo odborem HDM, který pro výkon SZD představovalo 11 zaměstnanců s úvazkem 10,65 provedeno celkem 863 kontrol.  

Celostátní prioritní oblast výkonu státního zdravotního dozoru byla zaměřena na dětské skupiny, a to na kontrolu provozních podmínek včetně způsobu zajištění stravování. 1) Hlavní město Praha je oblastí, kde se tento nový typ péče o předškolní děti ve věku od 1 roku do zahájení školní docházky rychle rozvíjí. V roce 2017 bylo evidováno v informačním systému HDM v evidenci poskytovatelů 69 dětských skupin (dále jen „DS“) na území Prahy. Jejich počet se v roce 2018 zvýšil na 86. V DS probíhá zejména raná péče (většina dětí je mladší 3 let). S ohledem na vyšší ohroženost této věkové skupiny je DS věnována zvýšená pozornost, a to nejen v režimu SZD, ale i ve smyslu preventivním (přednášky, školící akce). Rozsah priority byl stanoven na 15 zařízení. S ohledem na rostoucí počet DS v průběhu roku bylo provedeno celkem 22 kontrol v 19 DS. Závada byla zjištěna ve 3 DS do 12 dětí, tj. v 16 % kontrolovaných subjektů. Byly zjištěny závady v hygienických požadavcích na hygienická zařízení pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, závady týkající se podmínek pro uchovávání, ohřev a podání dovezené stravy a závada v požadavku na doložení dokladu o řádném očkování dětí. 

Přehled počtu kontrol podle velikosti dětských skupin je uveden v tabulce č. 2.   

Tabulka č. 2: Výkon SZD v dětských skupinách   

V školských objektech, mezi které patří mateřské školy (MŠ), základní školy (ZŠ), střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy (SŠ) a základní umělecké školy (ZUŠ) bylo provedeno 308 kontrol, což z celkového počtu evidovaných objektů činí 25,9 %. Přehled kontrol podle jednotlivých typů zařízení je uveden v tabulce č. 3. Závady byly zjištěny v případě 36 kontrol, (tj. 11,7 % kontrolovaných subjektů). Mezi nejčastější závady patřila nedostatečná provozní hygiena v případě šaten a hygienických zařízení a jejich vybavení, přijetí neočkovaného dítěte do předškolního zařízení, nesprávná manipulace s lůžkovinami a prádlem a nedostatky v úklidu.  

Tabulka č. 3: Oblast výkonů SZD podle typů školských zařízení  

Výkon SZD byl zaměřen taktéž na školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání a tzv. školská účelová zařízení, mezi která patří: střediska volného času, školní družiny, školní kluby, střediska praktického vyučování, domovy mládeže a internáty, diagnostické ústavy, střediska výchovné péče a výchovné ústavy a dětské domovy. V těchto zařízeních bylo provedeno celkem 92 kontrol, což činí zhruba 20 % ze všech evidovaných objektů. Přehled kontrol podle typů zařízení je uveden v tabulce č. 4. Závady v těchto zařízeních nebyly zjištěny.  

Tabulka č. 4: Oblast výkonů SZD podle typů školských zařízení pro zájmové a další vzdělávání  

Výkon státního zdravotního dozoru byl zaměřen také na živnosti péče o děti do 3 let věku, tj. z 55 evidovaných objektů bylo provedeno 19 kontrol (34,5 %), přičemž při 8 kontrolách (42 %) byly zjištěny závady. Mezi nejčastější závady patřila nedostatečná provozní hygiena v případě šaten a hygienických zařízení a jejich vybavení, přijetí neoočkovaného dítěte do zařízení poskytující péči o děti do 3 let věku v denním režimu, nevhodná manipulace s lůžkovinami a prádlem, nedostatečný úklid provozovny a nevhodné vybavení nábytkem, který nezohledňoval rozdílnou výšku dětí.  

V případě živnosti výchova a mimoškolní vzdělávání, ze 77 evidovaných objektů bylo provedeno 14 kontrol (18,2 %), přičemž při 7 kontrolách (50 %) byly zjištěny závady. Mezi nejčastější závady patřila nedostatečná provozní hygiena v případě šaten a hygienických zařízení a jejich vybavení, nedostatečné osvětlení vnitřních prostor, přijetí neoočkovaného dítěte do zařízení poskytující péči o děti do 3 let věku v denním režimu, nesprávná manipulace s lůžkovinami a prádlem v předškolních zařízeních, nedostatky v úklidu.  

Co se týče kontrol zařízení dětské rekreace či školy v přírodě hl. m. Praha je v tomto ohledu  specifickým regionem, neboť většina letních pobytových akcí pro děti probíhá mimo její území. V Praze se konají spíše sportovní soustředění než typické zotavovací akce s využitím školských budov k ubytování účastníků a stravovacích služeb ke stravování. HSHMP měla v roce 2018 ohlášeny 2 letní zotavovací akce – sportovní
soustředění s celkovým počtem 320 účastníků. U obou ohlášených akcí proběhla kontrola a byla zjištěna jedna závada – pozdní podání ohlášení akce.  

Na území hl. m. Prahy, bylo v roce 2018 evidováno 116 venkovních hracích ploch – pískovišť, která mají provozovatele a byla kolaudována jako pískoviště. Kontrola byla provedena na 18 pískovištích, tj. u 15,5 % evidovaných objektů. Kontrolou nebyly zjištěny závady.  

V pěti případech byl výkon SZD zaměřen i na zařízení sociálně právní ochrany dětí, zvláštní dětská zdravotnická zařízení a jiná zařízení. Kontrolou těchto zařízení nebyly zjištěny nedostatky

Dále byl výkon SZD zaměřen na oblast stravovacích služeb. Kontroly těchto zařízení byly zaměřené zejména na plnění povinností stanovených legislativou z oblasti potravinového práva pro provozovatele potravinářského podniku. V těchto provozovnách bylo provedeno celkem 383 kontrol, což činí 33 % ze všech evidovaných zařízení stravovacích služeb. Přehled kontrol podle typů zařízení je uveden v tabulce č. 5. Závady byly zjištěny u 57 kontrolovaných zařízení stravovacích služeb (14,9 %). Nejčastější závady se týkaly nedostatečné ochrany potravin a pokrmů před kontaminací při manipulaci, tzv. křížení činností, nedostatečná provozní hygiena, nezajištění dostatečných ploch pro přípravu pokrmů, nedostatky při skladování potravin, surovin a složek pro přípravu pokrmů, zavedení stálých postupů na zásadách HACCP, zajištění školení pro osoby činné ve stravovacích službách a nedostatečná osobní hygiena osob činných ve stravovacích službách.  

Tabulka č. 5: Oblast výkonů SZD podle typů stravovacích služeb   

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu SZD se zaměřením na stravovací služby byla HSHMP  provedena kontrola doporučené pestrosti jídelníčků ve vybraných provozovnách školního stravování.  Metodika k této prioritě byla stanovena MZ ČR. Skladba sledovaných zařízení byla sestavena z větší části (64 %) z předškolního stravování (hodnocení tzv. celodenní stravy, tj. oběda a dvou svačin), a dále byla věnována pozornost stravování žáků základních škol (36 %). Bodové hodnocení jednotlivých položek skladby jídelníčků má Metodikou stanoveny čtyři úrovně – nejlepší jsou výborné jídelníčky, střední úroveň jsou velmi dobré jídelníčky a nižší úroveň dobré jídelníčky. Čtvrté hodnocení (nevyhovující jídelníček) v roce 2018 nebylo uděleno. Celkem bylo zhodnoceno 47 jídelníčků. Jídelníčky mateřských škol (z celkového počtu 30 mateřských škol) vykazovaly většinou velmi dobrou úroveň: 36,7 % jídelníčků mělo výbornou úroveň, 50 % mělo velmi dobrou úroveň a pouze dobrou úroveň skladby jídelníčku mělo 13,3 %. Jídelníčky základních škol byly rovněž většinou velmi dobré úrovně. Celkem zhodnoceno 17 jídelníčků 15 základních škol (z nich 12 škol nabízelo výběr ze dvou pokrmů, dle Metodiky byla každá skladba nabídky hodnocena samostatně). V první nabídce mělo 23,5 % hodnocených jídelníčků výbornou úroveň, 58,8 % mělo velmi dobrou úroveň skladby a 17,6 % jídelníčků dosáhlo na úroveň dobrou. V druhé nabídce mělo 28,6 % hodnocených jídelníčků výbornou úroveň, rovněž 28,6 % mělo velmi dobrou úroveň skladby a 42,9 % jídelníčků dosáhlo jen na úroveň dobrou.  

Foto: Shutterstock

„Studie aktualizace nutriční adekvátnosti školních obědů“

V rámci plnění celorepublikového úkolu „Studie aktualizace nutriční adekvátnosti školních obědů“ se HSHMP zapojila do této studie v lednu/únoru 2018. Ve vybraných dvou ZŠ na území hl. m. Prahy bylo za 12 odběrních dnů odebráno celkem 96 vzorků ve složení polévka, hlavní chod, nápoj a doplněk dle obdržené Metodiky Státního zdravotního ústavu (dále jen „SZÚ“).

Výstupy z této studie byly zpracovány SZÚ na národní úrovni a publikovány zpracovateli studie viz:
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/skolni-obedy-vyzaduji-aktualizaci-hodnoceni-i-vyzivovych

Krajská prioritní oblast výkonu SZD

Základní školy – větrání: S tzv. zateplováním školských objektů a snižováním energetických ztrát je spojena zhoršená situace ve větrání školských budov. Jedním z ukazatelů kvality vnitřního ovzduší je i koncentrace CO2, limit je dosud uveden pouze ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (maximálně 1500 ppm). V rámci SZD nad podmínkami větrání ve školách bylo také ověřeno, že je dodržena kapacita prostoru a mikroklimatické podmínky. Celkem bylo prošetřeno 25 ZŠ, kde bylo měření provedeno ve 44 učebnách. Ve všech měřeních byla splněna prostorová kapacita i mikroklimatické podmínky v učebnách. Ve 29,5 % měření byly naměřeny hodnoty přesahující limit 1500 ppm CO2 (maximum 2280 ppm CO2), v dalších 43 % přesahovaly naměřené hodnoty 1200 ppm CO2. Tedy téměř v 73 % měření bylo nutno učebny aktuálně vyvětrat. Provedená měření ukázala názorně, že pravidelné větrání učeben je nutností.  

Preventivní hygienický dozor

V roce 2018 bylo odborem HDM vydáno 747 stanovisek podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. Nejpočetněji jsou zastoupena závazná stanoviska k projektové dokumentaci (nové stavby, rekonstrukce, změny užívání objektů), kterých bylo vydáno celkem 310 (42 %). Na druhém místě jsou stanoviska k zapsání do školského rejstříku, kterých bylo vydáno 212 (28 %). Třetím nejpočetnějším jsou závazná stanoviska ke kolaudaci k užívání staveb, kterých bylo vydáno celkem 151 (20 %). K evidenci dětských skupin bylo vydáno 74 závazných stanovisek (10 %).  

V roce 2018 bylo odborem HDM provedeno také 124 místních šetření, nejčastěji v souvislosti s posouzením objektů před vydáním závazného stanoviska. Dále bylo vydáno 12 rozhodnutí (11 x výjimky z počtu hygienických zařízení a 1 x předběžné opatření – zákaz uvádění do oběhu výrobku podezřelého ze zdravotní závadnosti).  

Podněty k výkonu státního zdravotního dozoru

V roce 2018 bylo odborem HDM evidováno celkem 34 podnětů k výkonu státního zdravotního dozoru z nich 11 (34,4 %) se týkalo stravovacích zařízení. Oprávněných bylo 9 podnětů, částečně oprávněných bylo 5 podnětů a 15 podnětů bylo vyhodnoceno jako neoprávněné. Postoupeno pro věcnou a místní nepříslušnost bylo 5 podnětů.  

Hygienická stanice hlavního města Prahy řešila v roce 2018 nestandardní případ „Údajný výskyt metamfetaminu ve vnitřním prostředí ZŠ a MŠ“. Zřizovatel předmětné školy obdržel protokol z měření, o odběru a analýze suspektního vzorku na chemické látky, ze kterého vyplynulo, že byly naměřeny hodnoty metamfetaminu ve vnitřním prostředí MŠ od 11 ng/dm2 do 825 ng/dm2. Měření probíhalo nestandardně, tj. o prováděném měření nebylo informováno ani vedení školy ani zřizovatel. Z důvodů pochybnosti o výsledků předloženého protokolu a zjevných nedostatků protokolu zřizovatel školy objednal opakované měření, které prováděl Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., toto měření naopak neprokázalo přítomnost metamfetaminu. HSHMP iniciovala několik pracovních jednání v dané věci, kontaktovala také SZÚ a požádala o spolupráci při interpretaci výše citovaných protokolů, výstupem bylo doporučení SZÚ, viz: http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/doporuceni-szu-sanace-prostor-kontaminovanych-metamfetaminem

Sankce

V roce 2018 bylo odborem HDM podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich uděleno celkem 45 sankcí v celkové výši 92 000,- Kč. Přestupky se týkaly porušení povinností na úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých, porušení povinností na úseku činnosti epidemiologicky závažných a porušení povinností na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku ohrožení zdraví. V jednom případě se jednalo o pochybení při značení  pokrmů.  

V rámci edukativní činnosti bylo odborem HDM zajištěno školení hygienického minima pro zaměstnance stravovacích služeb MČ Prahy 3, MČ Prahy 8 a MČ Prahy 13. Byl uspořádán jeden odborný seminář pro provozovatele dětských skupin. Zaměstnanci odboru se také podíleli na zdravotně-výchovných aktivitách HSHMP v oblasti prevence HIV/AIDS formou účasti na projektu „Hrou proti AIDS“ a na „Dnech zdraví“, které HSHMP pořádala či spolupořádala pro širokou veřejnost. Aktuální informace z činnosti odboru HDM byly pravidelně zveřejňovány na webu HSHMP, odkaz: http://www.hygpraha.cz/obsah/informace_86_1.html  

V rámci edukativní činnosti pro odbornou veřejnost prezentovali zástupci odboru činnost úřadu na celorepublikové akci – mezikrajský seminář epidemiologů v Praze a celorepublikové konferenci odboru HDM v Chodové Plané. Zaměstnanci odboru se také podíleli na zajišťování odborné praxe pro stážující studenty 3. Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty, SZŠ a VOŠ a lékaře před atestací.  

Vzdělávání zaměstnanců odboru HDM se uskutečňovalo průběžně v rámci konzultačních dnů pořádaných SZÚ Praha a Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Významnou součástí vzdělávání zaměstnanců odboru HDM byly odborné semináře pořádané HSHMP  zaměřené na oblast práva, např. seminář reflektující změny správního trestání v souvislosti s novým přestupkovým zákonem. Odbor HDM organizoval výjezdní zasedání, na které byla přizvána Ing. Zónová s problematikou Zdravé školní jídelny, dále byly interně zajištěny přednášky týkající se komunikačních dovedností a požadavků na osvětlení.
 
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – v roce 2018 nebyly odborem HDM řešeny.  

 

V Praze 30. 7. 2019
Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých  


1) Podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů se službou péče o dítě v dětské skupině rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Evidenci vede MPSV viz: e-EDS – evidence.mpsv.cz.

 

Zdroj: HSHMP