Bezpečnost potravin

Právní předpisy EU o TSE/BSE

Vydáno: 20. 10. 2004
Autor:

Základní nařízení týkající se transmisivních spongiformních encefalopatií - ES 999/2001 bylo vzhledem k rychlému vývoji vědy a výzkumu mnohokrát pozměněno. Zvláštní pozornost je věnována zacházení s vedlejšími produkty (nařízení 174/2002) a specifikovanému rizikovému materiálu.

Nařízení ES 999/2001
Základním právním předpisem v EU, který se přímo týká TSE (transmisivních spongiformních encefalopatií) je nařízení ES 999/2001, které má kvůli rychlému vývoji vědy a výzkumu v této oblasti mnoho změn. Vzhledem k tomu, že každá změna se vždy týká jen určité oblasti, je nutné znát všechna změnová nařízení:
1248/2001, 1326/2001, 270/2002, 1494/2002, 260/2003, 1139/2003, 1234/2003, (poznámka překladatele: a dále 1053/2003, 1128/2003, 1809/2003, 1915/2003, 2245/2003, 836/2004, 876/2004, 1471/2004 a 1492/2004).
Zacházení s vedlejšími produkty, specifikovaný rizikový materiál
Nařízení ES 1774/2002 (viz výtah v agronavigátoru) týkající se zacházení s vedlejšími živočišnými produkty neurčenými k lidské spotřebě, má důvod rovněž v problému TSE. Toto nařízení rozděluje vedlejší živočišné produkty do tří kategorií (1. kategorie je nejpřísnější) podle způsobu likvidace materiálů. I toto nařízení podléhá řadě změn, které jsou rovněž zahrnuty ve výše uvedených změnových nařízeních k nařízení 999/2001. Podle nařízení 1234/2003 platí zákaz zkrmování materiálů kategorie 3 jen pro „užitná zvířata“ (tzn. zvířata určená ke spotřebě jako potraviny). Je v něm řešeno i zpracování živočišné bílkoviny a želatina vyrobená z přežvýkavců.
Tuto problematiku řeší v České republice kromě nařízení EU také vyhláška 295/2003 o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání.

Postupně je podle nových poznatků zpřesňována definice „specifikovaného rizikového materiálu“ (SRM), který nesmí být lidmi konzumován. Příslušné části těl musí být spáleny v tlakovém tepelném zařízení nebo zakopány (nařízení 270/2002).
Nařízením ES 1139/2003 je nově změněna příloha XI o SRM. Rozlišuje se mezi SRM s omezením a bez omezení věku.
Mezi SRM u hovězího dobytka a malých přežvýkavců patří:
z hovězího bez omezení věku: mandle, střevo od duodena po rektum včetně mesenteria
z hovězího nad 12 měsíců: lebka bez spodní čelisti, ale s mozkem a očima
páteř bez ocasní páteře, příčného pokračování bederních a prsních obratlů a lopatek kosti křížové, ale včetně míšních uzlin a míchy
z ovcí a koz bez omezení věku: slezina a dolní část tenkého střeva (ileum)
z ovcí a koz nad 12 měsíců: lebka včetně mozku a očí, mandlí a míchy.
Oddělování páteře je možné v provozovnách prodejen jen, pokud je provozovna schválena, kontrolována a registrována. Schválení a registrace pro provozy, ve kterých může být oddělována páteř hovězích čtvrtí, se provádí podle § 22 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění.
Pro některé tkáně a části hlavy platí v jednotlivých státech EU nepatrně odlišná ustanovení. Pro získávání jazyka jsou stanoveny přesné pokyny, vzhledem k tomu, že mandle patří mezi SRM (1139/2003).
Fleischwirtschaft, 2004, č. 6, s. 124-126