Bezpečnost potravin

Prasata při porážce: opatření řešící otázky welfare zvířat

Vydáno: 17. 6. 2020
Autor: KM EFSA

Vědecké stanovisko úřadu EFSA


Foto: Shutterstock

Dne 17. června 2020 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko k problematice welfare u prasat během porážky. Většina nebezpečí souvisejících s welfare u prasat při porážce je způsobena nedostatečnými dovednostmi personálu a špatně navrženými a postavenými zařízeními. To je jeden z hlavních závěrů nejnovějších doporučení úřadu EFSA k welfare zvířat během procesu porážky. EFSA upozorňuje na nedostatek dovedností a/nebo školení personálu přímo na porážce jako na vážný problém v oblasti welfare zvířat. 

Zveřejněné vědecké stanovisko je nejnovější v řadě aktualizovaných hodnocení dobrých životních podmínek zvířat (welfare), tentokrát během porážky, o něž požádala Evropská komise. Stanovisko navrhuje opatření k řešení nebezpečí týkajících se welfare zvířat, která jsou nejčastěji spojena s porážkou prasat určených k produkci potravin. Stanovisko bylo publikováno po obdobných stanoviscích hodnotících welfare drůbeže a králíků, další stanovisko k welfare skotu bude následovat koncem tohoto roku. 

Paní Marta Hugas, hlavní vědecký pracovník EFSA, řekla: „V rámci nové strategie „Od vidlí po vidličku“ přezkoumává Evropská komise současná ustanovení o dobrých životních podmínkách zvířat s cílem vytvořit udržitelnější potravinový systém v EU. Tato řada stanovisek a další, která zveřejníme v příštích několika letech, poskytnou vědecký základ pro toto přezkoumání. Vysoký standard dobrých životních podmínek zvířat zlepšuje zdraví zvířat a kvalitu potravin, snižuje potřebu léčby (medikace) a může přispět k zachování biologické rozmanitosti. Zdravá zvířata, o něž je dobře postaráno, jsou nezbytným základem pro zdravý potravinový řetězec.“ 

Komplexní přehled o prasatech zahrnuje proces porážky od příchodu a vykládky prasat přes omračování až po vykrvení a usmrcení. Vědci identifikovali řadu rizik, která způsobují problémy v oblasti welfare – jako je tepelný stres, žízeň, delší hlad a dýchací potíže – a navrhli preventivní a nápravná opatření tam, kde je to možné. 

Stejně jako v předchozím stanovisku (o welfare drůbeže) většina rizik – 29 z 30 identifikovaných –  je způsobena selháním personálu v důsledku faktorů, jako je nedostatek školení a únava. Podle úřadu EFSA mohou být zavedena preventivní opatření pro všechna nebezpečí, přičemž klíčovou roli v prevenci má místní management. 

Vědecká stanoviska EFSA k porážkám zvířat vycházejí z nejnovějších dostupných vědeckých poznatků a vyvíjí se po konzultaci s odborníky (z členských států EU) na dobré životní podmínky zvířat. 

Zjištění úřadu EFSA budou využita Evropskou komisí při jednáních se Světovou organizací pro zdraví zvířat (World Organisation for Animal Health, OIE), zaměřených na sladění přístupů k welfare zvířat při porážce. 

 

 

Zdroj: EFSA